VVD gld Portret edit

Windmolens bij Zutphen/Eefde

Windmolens bron Omroep Gelderland-585206f1

Provinciale Staten van Gelderland heeft op 11 mei jl. gesproken over de komst van windmolens bij Zutphen/Eefde (formeel: Coördinatiebesluit Windpark IJsselwind). In feite is het een redelijk technisch agendapunt waarin de procedure m.b.t. de op te stellen plannen wordt geregeld. Toch heeft de VVD bij monde van René Westra gemeend een paar kritische opmerkingen te moeten maken.

  1. Dit voorstel m.b.t. Windpark IJsselwind maakt duidelijk hoe complex het onderwerp windenergie op land is. Burgers gaan naar de Raad van State en krijgen op onderdelen gelijk. En toch willen we ook een invulling geven aan de nationale opgave voor de energietransitie.
  2. Het is duidelijk dat de energiemix wind/zon/fossiel onvoldoende is om over 10 – 20 jaar de Gelderse samenleving van energie te kunnen voorzien. Er zullen andere energiebronnen bij moeten komen.
  3. Het Rijk vraagt op het terrein van de energietransitie steeds meer van de provincie. Dit betekent dat we als PS ook breder moeten gaan kijken. Al zijn we niet voor alle onderwerpen verantwoordelijk, meedenken en meewerken als provincie kan natuurlijk ook. De VVD is een voorstander dat we dat ook gaan doen (zie het agendapunt over kernenergie, dat later op de agenda van 11 mei staat

De laatste twee punten vormen de context voor de besluitvorming over het eerste punt. Het eerste punt leidt tot de vraag aan GS: indien we vandaag GS vragen een Inpassingsplan conform de Elektriciteitswet op te stellen, wil GS zich met de initiatiefnemers inspannen om omwonenden optimaal bij het proces te betrekken zodat er een breed gedragen uitwerking van het voorstel komt?

De VVD ziet niets in het vormgeven van de energietransitie met inpassingsplannen van de provincie. Het zijn de gemeenten en regio’s die het beste kunnen inschatten wat nodig en mogelijk is. De provincie komt pas daarna om de hoek met inpassingsplannen uit de Elektriciteitswet, dus als ultimum remedium.

Dan de afweging: de VVD zal voor het Coördinatiebesluit stemmen. Dit houdt niet in dat we op voorhand akkoord gaan met het inpassingsplan. We zullen dat plan toetsen op zorgvuldigheid (zie uitspraak Raad van State) en haalbaarheid alsmede aan de opgave die we in het coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken.

 

 

Publicatiedatum: 12 mei 2022