VVD gld Portret edit

Kleur bekennen met kernenergie!

Kerncentrale EPZ, Bron epz.nl

Op 11 mei heeft René Westra namens de VVD in Provinciale Staten van Gelderland een pleidooi gehouden om serieus te kijken naar kernenergie als optie voor de Nederlandse energiemix.

Het is duidelijk dat de huidige energiemix van fossiel/wind en zon niet toekomstbestendig is. De presentaties tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de Gelderse Staten en het onderzoek van TNO, dat in opdracht van Provinciale Staten van Noord-Brabant is uitgevoerd, laten zien dat kernenergie een optie voor de Nederlandse energiemix zou kunnen zijn. Kernenergie kan een belangrijke veilige en schone toevoeging zijn. Daarbij zijn drie randvoorwaarden essentieel:

  • vertrouwen in veilige opslag en mogelijkheden voor hergebruik van het afval;
  • reële kosten
  • duurzaam draagvlak in de samenleving.

De VVD vindt het belangrijk dat we in Gelderland de deur voor de mogelijke inzet van kernenergie niet dicht doen. We zien graag dat GS:

  1. actie onderneemt om het draagvlak bij Gelderlandse burgers voor een brede toekomstbestendige energiemix te vergroten;
  2. met rijk en IPO te bezien of en onder welke voorwaarden uitbreiding van kernenergie als schone en veilige optie voor de Nederlandse energiehuishouding kan worden aangemerkt;
  3. medewerking te verlenen aan onderzoek door het Rijk, kennisinstellingen en bedrijven naar potentiële locaties voor kerncentrale(s) in Nederland, mogelijke kostenreducties, opties voor veilige opslag (als definitieve oplossing) en hergebruik van het kernafval;
  4. PS jaarlijks te informeren over de voortgang m.b.t. de voorgaande punten.

Deze punten zijn in het dictum van de ingediende motie vervat. Steeds vaker worden we als Provinciale Staten geconfronteerd met burgers die zich zorgen maken over de aanleg van de vele windmolenparken en zonneweides. Zij vragen of we ook kunnen kijken naar alternatieve energiebronnen als diepe geothermie, kernenergie etc.. Naast de eerdere constatering dat überhaupt de combinatie wind/zon/fossiel in de toekomst niet toereikend zal zijn, is het goed om breder te willen kijken. Daarom is deze motie ook een kwestie van kleur bekennen.

Helaas, de motie heeft het niet gehaald. We zullen als VVD ons blijven inzetten voor een bredere energiemix. Dit kunnen we ook uitdragen naar onze kiezers!      

 

 

 

 

Publicatiedatum: 12 mei 2022