VVD gld Portret edit

Groene waterstof naar Gelderland

Waterstofbus-H2-HyMove-751x240

Al enige jaren wordt door de VVD bij monde van woordvoerder energietransitie René Westra gepleit voor het stimuleren van het gebruik van groene waterstof in onder meer de industrie en het vrachtvervoer. Het ministerie van EZK heeft het voornemen om een pijp voor groene waterstof (backbone) van Delfzijl naar Chemelot (Limburg) aan te leggen. Bij één van onze werkbezoeken aan de waterstofsector in Arnhem werden we gewezen op dit plan, hetgeen we hebben gemeld in Provinciale Staten. Een aftakking in Gelderland zou toch logisch zijn?

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota is door D66 Statelid Rita Braam, mede namens René Westra, een motie ingediend om Gedeputeerde Staten te verzoeken “bij de Minister van Klimaat & Energie te bepleiten dat er bij de aanleg van de landelijke noord-zuid waterstof backbone een aftakking naar Gelderland komt.” Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.