VVD gld Portret edit

Gelders OV moet kwalitatief op orde blijven

3D696D20484F498B9E24FE40514A3B40

"Afgelopen april werd door het college van Gedeputeerde Staten in een notitie aangegeven dat het openbaar vervoer onder druk staat in onze provincie", vertelt VVD-woordvoerder OV Koos de Looff. In de laatste Statenvergadering van dit seizoen stond dit onderwerp zelfs op de agenda. Staten-breed was in april aangegeven dat 'zomaar' zonder een degelijke onderbouwing niet over OV gedebatteerd kon worden.

Forse kostenstijging bij gelijkblijvend aanbod

In de notitie was door het college aangegeven dat door sterke prijsstijgingen van brandstoffen en hogere uitgaven aan personeel, de kosten voor de provincie met circa 25 miljoen per jaar zullen stijgen bij een gelijkblijvend aanbod. De huidige bijdrage van de provincie aan het openbaar vervoer ligt op circa 129 miljoen euro.
Voor De Looff was een verhoging van het budget met bijna 20% per jaar niet (zomaar) verantwoord om mee in te stemmen. Met een paar andere woordvoerders is dan ook een informerende middag en avond georganiseerd in een beeldvormende sessie voor deze laatste Statenvergadering voor de zomer, waarin allerlei deskundigen toelichting hebben gegeven op de ontwikkeling van het openbaar vervoer vanuit hun visie en expertise.

Mobiliteit moet kwalitatief op orde blijven

Met de portefeuillehouder is in de volgende oordeelsvormende vergadering van gedachten gewisseld.
"Voor de VVD is het van belang dat de mobiliteit in de provincie kwalitatief op orde blijft, het behoud van lijnen is niet het doel, maar wel de zorg voor de bereikbaarheid in de provincie" aldus De Looff. Die opdracht is afgelopen woensdag Staten-breed  aan het college meegegeven. Zorg eerst dat je de kosten beter in beeld hebt, besparingen ingerekend en alternatieven toegevoegd. Dit alles met het doel om de jaarlijks verwachte extra bijdrage aanzienlijk lager te laten zijn dan de nu op 25 miljoen geprognotiseerde toename. De Looff: "Ik ben er van overtuigd dat deze aanpassingen leiden tot een blijvend goede mobiliteit voor heel de provincie tegen aanvaardbare kosten.’