VVD gld Portret edit

VVD: ruimte voor kleine windmolens

Hd_P_2_f2eac861f0 Provinciehuis

Bij de bespreking van het Ruimtelijk voorstel in de Provinciale Statenvergadering van 20 december jl., heeft de VVD bij monde van René Westra een lans gebroken voor het kunnen plaatsen van kleine windmolens op het eigen erf voor eigen gebruik. Dit naar aanleiding van een veelvuldig gestelde vraag van boeren om met een kleine windmolen voor een deel in de eigen energievoorziening te kunnen voorzien. Westra wees op de nadruk in het Ruimtelijk voorstel om te zoeken naar de balans tussen onder meer natuur en energievoorziening.

Om deze wens van de VVD kracht bij te zetten had hij al een motie opgesteld. Tijdens de bespreking in Provinciale Staten heeft hij het dictum voorgelezen:

Verzoekt GS te komen met regelgeving om het gebruik van kleine windmolens (max 25 meter ashoogte) voor eigen gebruik door agrarische ondernemers mogelijk te maken, mits zij geen overlast geven aan omwonenden binnen een straal van 0,5 km en een verstoringszone weidevogels van 150 m wordt meegenomen.

Omdat Gedeputeerde Staten (GS) de dag ervoor het advies van de Commissie Rechtsbescherming over twee erfmolens in de Achterhoek had overgenomen (positief), stelde Westra GS de vraag of er nu geen regelgeving nodig is? En zo ja, of de VVD de toezegging kan krijgen dat dit dictum dan kan worden meegenomen.

Het “dreigen” met de motie hoefde niet. GS gaf aan blij te zijn met deze vraag en deed graag deze toezegging.

Mooi dat hiermee de weg vrij komt voor het kunnen inzetten van kleine windmolens op het eigen erf. Dat mag volgens de VVD ook bij anderen dan boeren, mits het mag (regelgeving) en geen overlast oplevert.