VVD gld Portret edit

Gezonde leefomgeving krijgt aandacht

110.natuur VVD.nl

Op 31 januari heeft Provinciale Staten gesproken over de Kadernotitie Gezonde Leefomgeving. Vanuit de VVD-fractie heeft René Westra deze belicht. Hij plaatste allereerst de notitie in het kader van het Rondetafelgesprek over het OVV-rapport Industrie en Omwonenden (Onderzoeksraad voor de Veiligheid) en het werkbezoek aan de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen). De verkregen bevindingen onderstrepen het belang van het onderwerp Gezonde leefomgeving. De VVD is dan ook blij dat er nu een kadernotitie ligt.

Goede uitvoering wetgeving

Het Coalitieakkoord bevat een heldere passage over de nadruk op een goede uitvoering van wetgeving. In dat licht kijkt de VVD met grote belangstelling uit naar de Statenbrief over de Omgevingsdiensten naar aanleiding van de parallel gevoerde discussie over het OVV-rapport. Het rapport van de Commissie Van Aartsen is weliswaar geen wetgeving, maar is wel normerend voor de organisatie en uitvoering van het VTH-beleid (vergunning, toezicht en handhaving) op basis van de milieuwet- en regelgeving.

Herkenbare uitgangspunten Kadernotitie 

De VVD herkent zich in de uitgangspunten die genoemd worden in de Kadernotitie. De nuancering m.b.t. de Gelderse Koppen in relatie tot het voorzorgsbeginsel vinden we verstandig.

René Westra geeft aan 4 punten aan GS voor te willen houden:

1. Helderheid over de regie
De VVD vraagt zich af of bij de uitwerking van de kadernotitie niet een vijfde uitgangspunt noodzakelijk zal blijken te zijn: regie door de provincie. Westra signaleert vaker in Provinciale Staten dat we als Gelderland duidelijker moeten bepalen dat de provincie de regie moet pakken en dat helder kenbaar moet maken (en ook doen!). Gezien het belang van een betrouwbare overheid, is transparantie over wie waarvoor verantwoordelijk is, cruciaal. Dan is het niet handig om in het midden te laten dat de provincie de regie heeft terwijl we wel aan allerlei touwtjes trekken en willen trekken. En zeker op dit terrein. Wees dan duidelijk! Ik verwijs graag naar het rapport van mevrouw Huijbregts (nb. lid Eerste Kamer VVD/oud-burgemeester) van enkele jaren geleden over de relatie provincie – gemeenten waarbij werd geconstateerd dat de provincie veel indirect en impliciet deed. Dat leidde tot veel onbegrip. Graag een reactie van GS. Helderheid over de regie lijkt de VVD zo logisch, dat we volstaan met een toezegging in plaats van het indienen van een motie.

2. Bindende indeling van gebieden
Vervolgens de ambities in de kadernotitie. Deze steunen we graag. De gebiedsgerichte processen ziet de VVD als de sleutel van een aantal grote maatschappelijke opgaven. Daarbij is het eigenaarschap van de betrokkenen in die gebieden een noodzakelijke voorwaarde. Het lijkt daarbij handig om te voorkomen dat we voor elke maatschappelijke opgave een nieuwe gebiedsindeling van Gelderland gaan hanteren. Mag ik aan GS vragen om de Staten te informeren hoe GS aankijkt naar een coherente en binnen het gebied bindende indeling van gebieden?

3. Periodieke informatie voortgang
De matrix op pagina 12 met de relatie tussen de provinciale programma’s en de thema’s van de gezonde leefomgeving maakt duidelijk dat de uitwerking van deze kadernotitie verre van eenvoudig zal zijn. Om te voorkomen dat we pas over enige jaren “iets” horen, kan de gedeputeerde toezeggen de Staten periodiek te infomeren over de voortgang?

4. Inhoudelijke relatie tussen programma’s en thema’s
Tevens is de VVD zeer benieuwd naar de inhoudelijke relatie tussen de programma’s en de thema’s. Dus hoe ziet GS de betreffende afwegingskaders tussen de programma’s en thema’s? Kan de gedeputeerde toezeggen dat we die eerst krijgen alvorens die helemaal uitgewerkt aan ons voor te leggen?

GS pakt regie en zorgt voor helderheid
De reactie van GS is klip en klaar: de provincie pakt de regie en zal dit duidelijk neerzetten. De vraag naar een coherente indeling van de gebieden neemt GS mee: dat is geen eenvoudig punt. Het belang ervan wordt onderkend. De laatste twee punten worden toegezegd: er zal periodiek worden geïnformeerd over de voortgang en bij de eerste terugkoppeling komen de afwegingskaders aan de orde.

We kunnen terugkijken op een vruchtbaar debat. De VVD blijft werken aan een gezonde leefomgeving in Gelderland.

Voor suggesties en opmerkingen, neem contact op met woordvoerder René Westra: rene.westra@psgelderland.nl

Publicatiedatum: 3 februari 2024