VVD gld Portret edit

Ruimtelijk elan in Gelderland!

110.natuur VVD.nl

Op 20 december jl. heeft Provinciale Staten van Gelderland het Ruimtelijk voorstel besproken. Het Rijk heeft de provincies gevraagd om visie te geven op de ontwikkelingen in de fysieke ruimte, zoals stikstof, water, energietransitie, bedrijventerreinen, wonen en natuur. Met deze bouwstenen wil het Rijk de nieuwe nota Ruimte opstellen.

Ruimtelijke foto

Onze woordvoerder René Westra heeft allereerst GS en de ambtelijke organisatie een compliment geven voor het noeste werk dat is geleverd. Ook de betrokkenheid van gemeenten en regio’s is groot geweest. “Is het voorliggende stuk volledig en ideaal? Nee, het is nogal een opgave om een groot aantal beleidsterreinen aan elkaar te relateren en te positioneren in stad en platteland. Dat kan nooit in één keer goed gaan. Het bepalen van alle relevante elementen en het aan elkaar relateren van belangen, visies en dilemma’s is een complexe klus. Het resultaat dat er nu ligt mag er zijn. Er ligt een “foto” van Gelderland. We moeten ons wel realiseren dat die morgen weer iets veranderd kan zijn.

Nota Ruimte vanuit het Rijk

De VVD ziet dit document vooral in de context van het bestuurlijke spel tussen Rijk, provincie en gemeenten. De aanleiding van dit document is de vraag van het Rijk. Het Rijk is bezig met het opstellen van de nieuwe Nota Ruimte. Daarnaast hebben we zelf geconstateerd dat onze ambities passen in de spreekwoordelijke “1,8 x Gelderland”.

De VVD wil graag op drie punten nader ingaan.

  1. Gelderland met Elan

De vraag van het Rijk is een hersenkraker voor de provincies. Voor de VVD is het belangrijk dat het antwoord leidt tot een klinkend Gelders verhaal. Een verhaal waarmee de Gelderse economie, het wonen en werken in Gelderland en de kwaliteit van natuur en cultuur een boost krijgen. Een Gelders Ruimtelijk verhaal met elan. Dat houdt wel in dat we niet alleen met steengoede plannen moeten komen, maar vooral dat we vooraf (!) aangeven welke financiële, juridische en bestuurlijke randvoorwaarden we voorzien, waaraan voldaan dient te zijn. We zien te vaak beleid van het Rijk naar de provincie komen met te weinig geld of bijzondere juridische constructies. Ik verwijs graag naar de RES in het licht van het Huis van Thorbecke. En wat te denken van de aanpak van stikstof met een fonds van 24 in de verte. Hopelijk blijkt dit geen fata morgana te zijn. Vandaar dat het cruciaal is om over 2 a 3 maanden een position paper te hebben met de Gelderse randvoorwaarden. Dan kunnen die worden meegenomen met de Nota Ruimte.

Hiervoor wordt een motie ingediend, samen met BBB, CDA, SGP, ChristenUnie, Volt en 50+.

  1. Driehoeksrelatie GS, PS en burger

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Die wet raakt het aandachtsgebied van het Ruimtelijk voorstel. In de wet is op belangrijke plaatsen het bevoegd gezag veranderd: van PS naar GS. Is dat erg? Als het gaat om uitvoeringskwesties dan heeft de VVD er vertrouwen in dat dit in goede handen in bij GS. Als het gaat om politiek gevoelige kwesties dan is dit vertrouwen niet voldoende. Dan kan het noodzakelijk zijn dat GS het onderwerp actief aan PS voorlegt voor een oordeel. Ter illustratie: voor het PIP is PS het bevoegd gezag, onder de Omgevingswet worden dit projectbesluiten. Hiervoor is GS bevoegd gezag.

Voor de burger kan dit uiterst frustrerend zijn. Kan hij zich nu richten tot PS, straks kan GS deze besluiten bijna “administratief” afdoen. We voorzien een democratische lacune. In het licht van de behoefte aan een betrouwbare overheid, is het onhandig dat dit door de wetgever niet is aangepast. Je kunt merken dat men zo’n 10 jaar geleden is begonnen met deze wet. Actualisering was naar de bestuurlijke maatstaven van nu zeer wenselijk geweest.

Om dit probleem te ondervangen dienen we een motie in. Samen met BBB, CDA, SGP, ChristenUnie, Volt en 50+.”

3. Het derde onderwerp komt in het artikel over kleine windmolens aan de orde, zie https://vvd-gelderland.nl/nieuws/vvd-ruimte-voor-kleine-windmolens.

Westra sloot af met de constatering: “Van GS hebben we recent een Statenbrief ontvangen met daarin een schets van het vervolgproces. De VVD ziet met vertrouwen de vervolgstappen tegemoet.”

De twee moties zijn met (zeer) ruime meerderheid aangenomen. GS gaf aan dat ze blij is met de opdracht een position paper te maken. Dat helpt haar in het gesprek met het Rijk. 

 

 

 

    

 

 

Publicatiedatum: 21 december 2023