VVD gld Portret edit

Stikstof: VVD Gelderland gaat uit van perspectief door innovatie 

IMG_5100

De afgelopen weken staan de media vol over stikstof. Elk actualiteitenprogramma heeft meerdere keren aandacht geschonken aan de voorstellen van het kabinet en de reacties van de boeren. Donderdag 22 juni heeft de Tweede Kamer de gehele dag met de ministers gesproken. Het is helder dat we in Nederland staan voor een enorme opgave. De uitspraak van de Raad van State uit 2019 en het rapport van de Commissie Remkes maken dat duidelijk. We stoten te veel stikstof uit en dat moet fors terug. Te veel stikstof is slecht voor mens en milieu. De Commissie Remkes geeft aan; alle sectoren dienen bij te dragen aan de oplossing van dit probleem. Dus niet alleen de landbouw, al ligt daar wel een forse opgave. De teruggang van de natuur wordt gerelateerd aan de N2000-gebieden. Met de Veluwe is Gelderland voorzien van het grootste deel van de N2000-gebieden. We zijn in Gelderland trots op onze mooi natuur. We zijn in Gelderland ook trots op onze boeren. Gelderland kent een uitgebreide landbouwsector met veeteelt, akkerbouw en tuinbouw in de Achterhoek, Betuwe en Gelderse Vallei. Daarnaast zijn veel boeren betrokken bij het natuurbeheer. Sinds de uitspraak van de Raad van State zijn we in Gelderland actief bezig met de stikstofproblematiek. Vooral door gezamenlijk (PS en GS) en in gesprek met alle sectoren te bezien hoe dit probleem het beste kan worden aangepakt. Uitgaande van de adviezen van de Commissie Remkes. Dat heeft geleid tot de Gelderse Maatregelen Stikstof  (GMS). Deze aanpak houdt een combinatie van gerichte bronmaatregelen en natuurherstel in. We verwachten met deze maatregelen een forse reductie van de stikstofemissie te kunnen realiseren en actief de stand van de natuur (N2000-gebieden) te verbeteren. In mei 2022 heeft de provincie een Versnellingsplan bij de minister ingediend om aanvullende maatregelen te kunnen treffen (innovatie, verwikkelingen opkoop meerdere sectoren, natuur instandhouding etc). We verwachten daarmee aan de opgave van het kabinet te kunnen voldoen (reductie 7,5 kton NH3).In het debat in de Tweede Kamer op 22 juni hebben VVD, CDA en anderen gepleit voor een grotere rol voor de provincies. Die kunnen het beste maatwerk plegen en daar ligt de verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening. Tevens zijn provincies bij uitstek geschikt om ruimtelijke ordeningsvraagstukken op te pakken. Voor de VVD staan de volgende uitgangspunten voorop:- alle sectoren doen mee- perspectief voor de landbouwsector;- in gesprek met de landbouwsector - innovatie, innovatie, innovatie!- vrijwillige opkoop van stikstofrechten, in alle sectoren- geen marktwerking van door de provincie uitgegeven stikstofrechten (via vergunningen)- snel een meetsysteem realiseren (ism OnePlanet)- borgen van een juridisch houdbaar vergunningensysteemInnovatie is voor de VVD de sleutel tot succes. De reductie aan stikstofemissie van de afgelopen 20/30 jaar -tussen de 60 en 70% - is mede het resultaat van innovatie. Er zijn nu reeds nieuwe innovaties beschikbaar waardoor we een verdere (aanzienlijke) reductie met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Juist door innovatie in het beleid centraal te stellen, jaagt dat nieuwe innovaties aan. Met kennisinstellingen als de WUR en Aeres en innovatie-gerichte boeren in de provincie zijn er nog lang niet klaar met het verder verlagen van de emissie (en depositie) van stikstof. Het is duidelijk, VVD Gelderland gaat niet uit van onteigenen. Tevens gaat het ons om de stikstofruimte, niet primair om de grond!Een duurzame oplossing vraagt om wederzijds vertrouwen en betrokkenheid van alle partijen. Om grip te houden op de door de provincie via de vergunningen uitgegeven stikstofrechten, hebben we voorgesteld een Gelderse Stikstofbank op te richten (aangenomen). Daarmee moet ook marktwerking van deze stikstofrechten worden voorkomen.                                                                   Nadere informatie kan worden verkregen bij VVD-woordvoerder Stikstof: René Westra, Provinciaal Statenlid. (rene.westra@psgelderland.nl).

 

 

Publicatiedatum: 11 juli 2022