VVD gld Portret edit

Voortvarende start Klimaatadaptatie

Onweer

Op 7 juli 2021 heeft Provinciale Staten gesproken over het Programma Klimaatadaptatie. Namens de VVD heeft woordvoerder René Westra een reactie gegeven. Westra: "Klimaatadaptatie is een belangrijk thema. GS heeft een actieplan opgesteld. Het is duidelijk dat GS voortvarend van start wil gaan. Dat is goed. De VVD wil een drietal punten onder de aandacht brengen:

1. Integrale benadering
Voor de VVD is het essentieel dat klimaatadaptatie integraal wordt benaderd: dus in samenhang met stinkstok en energietransitie. Tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst in september 2020 heeft de VVD aan GS gevraagd om te beginnen met de Achterhoek. Het was een aangename verrassing om in het Actieplan een project voor de Achterhoek tegen te komen, dat juist uitgaat van de integrale benadering. Mooi wanneer deze aanpak wordt vertaald naar de andere regio’s.

2. Huis van Thorbecke
a. het Rijk en de provincie zijn zeer ambitieus op het terrein van klimaatadaptatie. Wat is echter de rol van de provincie? Deze vraagt klemt te meer door de ervaringen met de energietransitie en de RES ‘en. GS gaan uit van faciliteren en stimuleren. Is dat voldoende? Lopen we niet het risico dat gemeenten, waterschappen ea los van elkaar “het wiel gaan uitvinden”? Zorgt regie niet voor grotere effectiviteit en doelmatigheid? De VVD roept GS op de regie te pakken en samen met anderen van klimaatadaptatie een succes te maken!

b. GS schrijft over RES’en, RAS’en en RAP’en. De VVD is beducht voor bureaucratisering van de klimaatadaptatie. Uit de aard van de klimaatadaptatie is politieke legitimiteit essentieel. Dus dient PS jaarlijks actief worden geïnformeerd en betrokken te worden.

c. De VVD heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State mbt het windmolenpark in Delfzijl. Deze uitspraak raakt volgens de VVD ook plannen en programma’s mbt de klimaatadaptatie. Zeker wanneer het Nevele-arrest erbij wordt betrokken. Vraag aan GS hier aandacht aan te schenken bij de beantwoording.

3. Communicatie
De VVD  ziet, net als bij de RES’en, een belangrijke opgave op het terrein van de communicatie voor de provincie. De VVD vraagt:
- een Statenbrief over de gezamenlijk communicatie van provincie ea richting de burgers. Voor burgers is het volstrekt onduidelijk en onoverzichtelijk wat er gebeurt en waarom. Ook zullen termen als “klimaatadaptatie”, RAS” niet voor ieder helder zijn, laat staan waarom er sprake is van ernst en urgentie.
- PS jaarlijks een update te geven van de relevante ontwikkelingen.

Het debat met GS spitst zich toe tot de rolopvatting van de provincie (regie) en de commissie. De VVD legt duidelijk hoger. Juist om effectief en met draagvlak in de samenleving te kunnen (en willen) zijn. GS zegt toe op een volgend moment hierop terug te komen. De VVD blijft alert op het terrein van klimaatadaptatie.

Publicatiedatum: 7 juli 2021