VVD gld Portret edit

Rol provincie: "Wie is waarvan op welk moment?"

Lobby, praten

Onder de titel ‘keuzes voor een duurzame toekomst - herijking provinciale rol en begroting’ is in de laatste Statenvergadering van 2021 een startnotitie vastgesteld. Wel is aan het besluit onder aanvoering van Koos de Looff, namens de VVD woordvoerder Financiën, een extra dimensie toegevoegd.

Structurele uitgaven groter dan inkomsten?
Maar eerst, wat willen we met het besluit? Al langer bestaat Staten-breed de vrees dat de provincie veel meer structureel uitgeeft, dan dat er aan inkomsten tegenover staan. Centraal komt in het uit te voeren onderzoek dan ook straks een duidelijk beeld naar voren voor de komende tien jaar. Wat zijn de structurele uitgaven die we kunnen doen en vooral welke keuzes moeten we maken, die passen bij de te verwachten structurele inkomsten.

Heldere taken, rollen en bevoegdheden PS en GS
Uitgangspunt is nu: structurele inkomsten van € 520 miljoen per jaar. We zullen met de uitgangspunten van de voorliggende startnotitie in de hand en nog binnen deze Statenperiode, een degelijk en volledig beeld krijgen waar de te maken keuzes liggen. Dit wordt dus een antwoord op de vraag ‘waar zijn wij als provincie van en waar gaan we voor!?. Onder leiding van De Looff is aan het besluit een extra onderzoeksvraag toegevoegd ‘wie is waar van en op welk moment?’. Met deze toevoeging kunnen we taken, rollen en bevoegdheden van PS en GS  vastleggen om zo de juiste, gewenste sturing, tussentijdse sturing en eindverantwoording over alle provinciale beleidsvelden realiseren.  

Publicatiedatum: 20 december 2021