VVD gld Portret edit

Omgevingswet: ook maatwerk moet transparant zijn

Glastuinbouw paprika-plantjes in Elst, rechtenvrij

“Eigenlijk zaten wij als woordvoerders Omgevingsverordening deze maand best snel wéér met elkaar in debat in de Staten. Eind maart besloten wij namelijk over de 7e actualisatie, die al voorsorteerde op het werken volgens de nieuwe Omgevingswet", aldus VVD Statenlid Rosmarijn Boender tijdens de Statenvergadering van 15 december jl.

Eind maart werd haar VVD-motie “Digitale Tweeling” (Digital Twins) bijna unaniem aangenomen: “Nu, negen maanden daarna, was dus hét moment voor mij om te vragen aan de gedeputeerde hoe de invoering van deze innovatieve manier van werken ervoor staat? Bij het beoordelen van omgevingsvraagstukken gaat het tenslotte niet alleen over bouwen en het ruimtebeslag daarvan, maar ook om geluid- en geureffecten van de nieuwe ontwikkeling, vrijkomend fijnstof van de nieuwe gebruiker, slagschaduwwerking van windmolens etc. Kortom om alle effecten op de omgeving van het te realiseren plan.”

Omgevingsvraagstukken vrágen om integrale beoordeling: de gedeputeerde gaf aan dat Datagedreven werken bij de provincie zijn beslag krijgt en hij ons binnenkort informeert daarover.

"Heeft Gedeputeerde Staten al plannen beoordeeld volgens het nieuwe afweegkader (H1A)", vroeg Boender.
"Zou bijvoorbeeld de afweging over locatiekeuze van een logistiek centrum in Eerbeek zo’n plan kunnen zijn, waar integraal afgewogen wordt in plaats van eenzijdig op effect op Natuur?"

De gedeputeerde antwoordde dat juist dit laatste vraagstuk hier in past: één locatie is afgevallen; twee locaties zijn nog afweegbaar: daarbij wordt ook een participatietraject gestart.

VVD juicht vermindering van regeldruk van deze 8e Actualisatie toe!

VVD is benieuwd wat dit betekent voor het toekomstbestendig ontwikkelen van een Glastuinbouwbedrijf binnen de nu gestelde kaders in Gelderland: moeten we dit juist niet méér integraal benaderen, gezien de ontwikkelingen in de Gelderse ruimte sinds de datum waarop alles aan ruimtelijk beleid van glastuinbouw is vastgezet (juni 2005)? Want eenmalig uitbreiden sinds 2005 tot een maximum van 5 ha lijkt misschien wel continuering van beleid, maar betekent een sterfhuisconstructie voor bedrijven die al eens zijn uitgebreid afgelopen 15 jaar

Boender: "Het beoogde maatwerk vraagt een benadering, waarbij een bedrijf ook in meerdere stappen kan uitbreiden tot 5 ha, en bij die stappen het bedrijf kan verduurzamen. Draagt deze ontwikkeling dan bij aan bijvoorbeeld energie-opwekking door in glas geïntegreerd zonneveld? Of wordt er wel circulair gebouwd maar wordt extra energie van het net onttrokken?"

VVD vraagt extra aandacht voor flexibilisering en maatwerk, zodat bijvoorbeeld ook de Glastuinbouw zich in Gelderland toekomstbestendig kan ontwikkelen. "Zeggen is één, doen is twee: want ook maatwerk moet transparant en uitlegbaar zijn aan elke Gelderse inwoner! Wij blijven dit volgen", aldus Boender.

Publicatiedatum: 20 december 2021