VVD gld Portret edit

Gelderse Staten versterken aanpak ondermijnende criminaliteit

Huisje

Tijdens de Statenvergadering van 6 juli hebben Provinciale Staten zich geschaard achter de oproep om de aanpak van ondermijning verder te versterken. Het voorstel van de VVD om in een veiligheidscentrum tegen ondermijnende criminaliteit opgedane kennis en ervaring beter te borgen en duurzaam beschikbaar te stellen aan veiligheidspartners, kon rekenen op een grote meerderheid. Fractievoorzitter Frederik Peters: “Daarmee toont de Provincie zich opnieuw actief betrokken bij het thema veiligheid en de aanpak van ondermijning.”

Gelderse betrokkenheid bij aanpak ondermijning blijft noodzakelijk

Sinds 2019 is de Provincie Gelderland actief betrokken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Via het programma Weerbare Overheid zijn onder andere de aanpak van vakantieparken en regelmatige integrale controles van bedrijventerreinen gerealiseerd. In die samenwerking werkt de Provincie nauw samen met het Openbaar Ministerie, de politie, gemeenten, het RIEC, en de belastingdienst.

Tijdens een recent werkbezoek van Statenleden aan de gemeente Beuningen benadrukten ketenpartners dat de rol van de Provincie van onverminderd belang is. Vooral als aanjager van vernieuwingen en als verbindende partij tussen overheden en diensten. Daarnaast kan de Provincie vooral gemeenten bijstaan in succesvolle aanpak. Peters: “Toen de VVD in 2015 het thema ondermijning op de politieke agenda zette, werden vraagtekens gezet bij de provinciale betrokkenheid. Zeven jaar later zien we dat de aanwezigheid van Gelderland door alle ketenpartners als logisch en zelfs noodzakelijk wordt ervaren.”

Veiligheidscentrum tegen ondermijnende criminaliteit

Dankzij de Gelderse projecten Ariadne en Theseus worden vakantieparken en bedrijventerreinen regelmatig gecontroleerd. Daarbij trekken verschillende overheden en diensten gezamenlijk op. De kennis en praktijkervaring die hierbij worden opgedaan zijn waardevol. Tegelijkertijd benadrukten partners dat deze kennis onvoldoende wordt geborgd.

Op voorstel van de VVD wordt nu verkend welke mogelijkheden er zijn om praktijkkennis duurzaam te borgen. Een van de mogelijkheden is het oprichten van een Veiligheidscentrum tegen ondermijnende criminaliteit. “Maar van het grootste belang is dat we willen voorkomen dat we het ‘wiel opnieuw blijven uitvinden’. Partners moeten kunnen leren van de ervaringen in Gelderland”, aldus Peters. De uitkomsten van de verkenning worden eind maart beschikbaar gesteld aan Provinciale Staten, zodat deze betrokken kunnen worden bij de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord.

 

Publicatiedatum: 11 juli 2022