VVD gld Portret edit

VVD scherpt financiële kaders Gelders Warmte Infra Bedrijf aan

Warmtebedrijf

Op 2 februari jl. werd in de Provinciale Statenvergadering gesproken over het voorstel om een Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) op te richten. Woordvoerder René Westra: "Voor de VVD is het centraal opzetten van een warmtebedrijf een lastig thema. We zijn geen voorstander van het inperken van de individuele keuzevrijheid. Het verplicht van het gas af halen van woningen en bedrijven kan alleen wanneer daar goede -financieel acceptabele- alternatieven voor zijn. Gelukkig heeft Gedeputeerde Staten de zorgen, die we eerder hebben geuit, meegenomen in het voorstel dat nu voorligt. Het is belangrijk dat het huidige voorstel uitgaat van een open systeem voor meerdere warmtebronnen, dus geen gesloten systeem (monopolie, met alle financiële effecten en afhankelijkheden!). Tevens zijn marktpartijen verantwoordelijk voor het GWIB en zal OostNL zakelijke toetsen uitvoeren alvorens er investeringen worden gedaan. De liberale invloeden zijn zichtbaar! Voor de lokale warmtebedrijven is lokale instemming noodzakelijk. Dus geen centrale “sturing” door de provincie!".

Westra legde de vinger op een essentieel punt: de financiën. Het voorstel van het GWIB betreft een investering (door marktpartijen) van 165 mln voor 23.000 woningen. Er zouden in Gelderland 340.000 (van de 950.000) woningen geschikt zijn om van het gas af te gaan. Westra: "Dit houdt in -grof gesteld- een investering van 1,7 mld. Een énorm bedrag! Dit vraagt om goede financiële kaders. Om de financiële risico’s voor de provincie beter te kunnen beheersen is door de VVD een motie ingediend (zie onderstaande bijlage). Deze motie stelt op hoofdlijnen: 1. het exploitatierisico met betrekking tot de productie en levering ligt bij de marktpartijen, en niet bij het GWIB; 2. er komt structurele monitoring van de (financiële) risico’s met een actieve informatieverplichting aan PS 3. de bijdrage van de provincie aan de onrendabele top is begrenst door het bedrag dat PS heeft toegekend (via het Perspectieffonds). Met deze motie, de zakelijke toets door OostNL en de regie door marktpartijen, moeten de financiële risico’s van (mogelijke) investeringen in Gelderse warmtebedrijven voor Gelderland en de Gelderlanders beheersbaar zijn geworden. Het is daarom goed dat de motie is aangenomen", aldus Westra.