VVD gld Portret edit

Heldere rol provincie bij Regionale Energiestrategie

Windmolens bron Omroep Gelderland

In de afgelopen maanden was er veel onrust in de provincie door het mogelijke ingrijpen door de provincie met inpassingsplannen voor windmolens bij Zutphen en Wijchen. In het periodieke overleg van de VVD-woordvoerder energietransitie René Westra met de gemeentelijke RES-woordvoerders is deze zorg regelmatig besproken. De dringende wens is geuit om niet direct op te treden en gemeenten en regio’s meer ruimte te bieden om hun verantwoordelijkheid te geven. 

Deze wens is meegenomen naar de bespreking van de Statenbrief over de RES-strategie van de provincie. Op 15 december heeft René in het volgende in Provinciale Staten naar voren gebracht:

“In het Klimaatakkoord (2019) worden de RES’en een belangrijke rol toebedeeld. De RES krijgt drie functies (p. 222):

In de voortgangsbrief signaleert de minister afgelopen week dat het opstellen van de RES 1.0 her en der tot maatschappelijke onrust heeft geleid. Ze geeft aan de regio’s te willen ondersteunen.

Ook in Gelderland is het opstellen van de RES’en niet ongemerkt voorbij gegaan. De gang van zaken rond het Windpark IJsselwind en het initiatief bij Wijchen hebben geleid tot stevige maatschappelijke, bestuurlijke en politieke discussies. Daarin kreeg de rol van de provincie als “boeman” gaandeweg een scherpere toon. Steeds weer bleek het onvoldoende duidelijk wanneer de provincie grijpt naar de Elektriciteitswet en met inpassingsplannen gemeenten corrigeert.

Juist om de maatschappelijke betrokkenheid en de samenwerking tussen de regionale partijen optimaal te kunnen borgen, is voorspelbaarheid over de rol van de provincie noodzakelijk. Dus, wanneer hanteert de provincie het instrumentarium uit de Elektriciteitswet?

Om de gewenste duidelijkheid te creëren dient de VVD met CDA, Groen Links, PvdA, Christen Unie en GPV de motie Windladder in. Hierin staat:

  • - langs welke lijn wordt geëscaleerd
  • - de Elektriciteitswet is een ultimum remedium

Met andere woorden, de provincie komt in beeld als de gemeente en regio er niet uitkomen. De motie ondersteunt het provinciale beleid en sluit naadloos aan bij de RES-aanpak.

Aanvullend wil de VVD graag opmerken dat in het vandaag (15 december 2021) verschenen Regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU veel interessante passages (p. 6-10) staan over RES-gerelateerde onderwerpen en andere energiebronnen. We gaan ervan uit dat GS via een Statenbrief PS zal informeren wanneer het nieuwe kabinetsbeleid onze RES-strategie raakt.“

De motie is door Provinciale Staten aangenomen. GS heeft toegezegd om nu alvast te komen met een reactie op het Regeerakkoord.