VVD gld Portret edit

Kritische vragen over World Food Center in Ede

Fotobron WFC, WFC_Hub_ART-edited-scaled

In het najaar 2021 besloot de provincie om € 17 mln. beschikbaar te stellen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) in Ede. Het gaat om een experience center dat bezoekers uit heel Nederland moet trekken rond het thema voeding in de voedselketen en de Regio Foodvalley op de kaart moet zetten. Nadat eerder al in een second opinion werd onderbouwd dat er sprake was een sluitende businesscase en dat een bezoekersaantal van 300.000 realistisch was, stelde de VVD al veel kritische vragen. Peter Hendriks: ”Het is meer een educatie-park dan een attractiepark. Het second opinion-rapport maakt veelvuldig een voorbehoud met betrekking tot de attractiefactor die in het debat vaak de Wow-factor werd genoemd. Daarom twijfelen wij ernstig aan die 300.000 bezoekers.”

Tegenvallers

Het blijkt dat het WFC nu een vertraging heeft opgelopen door een Raad van State-procedure rond de vergunning. De organisatie heeft daardoor niet per 1 september 2022 een sluitend dekkingsplan kunnen overhandigen zoals de subsidievoorwaarden voorschrijven, maar verzoekt om uitstel tot uiterlijk 1 juni 2023. Maar inmiddels zijn de uitgangspunten van de businesscase volledig gewijzigd als het gaat om bouw-, rente- en energiekosten. Daarom heeft de VVD in samenspraak met de PvdA en GL initiatief genomen om vragen aan GS te stellen.

Vragen

  1. Hoe staat het met de uitvoering van motie 21M61, om bij de stichting WFC Experience te bevorderen dat de Stichting voldoende stappen zet om zo spoedig mogelijk de sponsorbijdragen vanuit het food gerelateerde bedrijfsleven te realiseren en Provinciale Staten bij relevante ontwikkelingen, minimaal jaarlijks, te informeren over de voortgang van de sponsorwerving door de Stichting WFC Experience

Met het begrip sponsorwerving werd door de indiener van motie 21M61  zowel de financiële als niet financiële bijdragen voor de investering en de exploitatie beoogd. De sponsoring is niet alleen welkom ivoor de businesscase maar ook een uiting van draagvlak. In de brief van GS aan de stichting WFE van 23 november 2021 zien we ook dat u dit punt nadrukkelijk heeft meegegeven om door de stichting WFE te verankeren, echter uit de presentatie van WFE lijkt het dat WFE sponsorbijdragen alleen ziet als in-kind bijdragen. Dat roept bij ons de vraag op:

  1. Is WFE wel actief, eventueel met ondersteuning van GS om financiële sponsorbijdragen te werven? Zo nee: waarom niet, en hoe wordt dan de business case sluitend gemaakt?

Uit het memo van WFE blijkt dat de realisatie van WFE vertraging oploopt. WFE sluit daarbij zelfs niet uit dat het concept daardoor op enig moment niet meer levensvatbaar is.  Omdat het budget, in ieder geval vanuit de provincie Gelderland een gegeven is, (motie 21M61 geeft aan dat de provinciale bijdrage als maximale provinciale bijdrage beschouwd moet worden)  is de vraag:

  1. Welke maatregelen treft WFE om binnen budget te blijven?
  2. In welke mate leiden die besparingen tot negatieve effecten op de veelbesproken attractiefactor, ook wel “Wow-factor” genoemd, die noodzakelijk is voor een sluitende businesscase in verband met het taakstellende aantal van 300.000 bezoekers per jaar.
  3. Welke maatregelen treft WFE om gedurende de periode dat er nog geen zekerheid is over de realisatie (hangende de RvSt uitspraak) te zorgen dat zo weinig mogelijk van de beschikbare subsidiegelden gebruikt hoeven te worden?
  4. Wat zijn met het oog op de lopende exploitatiekosten de cruciale momenten, waarop besloten wordt om het project te continueren c.q. te staken en hoe wordt PS hierover geïnformeerd?
  5. Is het mogelijk om o.b.v. van algemene ontwikkelingen m.b.t. de gestegen bouw- en energiekosten, alsmede dalende consumentenbestedingen nu reeds tot een globale revisie van de businesscase te komen, teneinde uitspraken over de realiteitswaarde ervan te kunnen doen?
  6. Werkt WFE ook aan een alternatief scenario (bijvoorbeeld een virtuele experience), mocht de experience niet doorgaan, bijvoorbeeld door een negatieve uitspraak van de RvsT of een niet levensvatbare businesscase?
  7. Bent u bereid om met de gemeente Ede als initiatiefnemer van de WFE over onze vragen en zorgen op korte termijn in gesprek te gaan?

                                                          .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.