VVD gld Portret edit

Gezond en veilig leven in Gelderland

STATENZAAL

"Gezond en veilig wonen en leven hoort vanzelfsprekend te zijn, maar het gaat niet vanzelf. Het vergt hard, kundig en scherp werken in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. De mensen, die zich daar dag in dag uit voor inzetten verdienen ons respect, onze aandacht en heldere kaders en doelen om vanuit te werken. Daar staat de VVD voor en daarvoor blijven wij ons ook met vereende krachten inzetten", aldus VVD Statenlid Corrie Christine van der Woude.

Tijdens de Statenvergadering van 4 maart jl., gaf VVD Gelderland aan, buitengewoon tevreden te zijn met ook dit deugdelijke Rekenkamerrapport Een complexe verhouding -vergunningverlening, toezicht en handhaving, waarvoor Corrie-Christine van der Woude dan ook de complimenten uitsprak. "Waar zou Provinciale Staten zijn in haar toezichthoudende taken zonder Rekenkamer Oost? Zij stimuleren en inspireren steeds weer om de provincie beter te laten presteren". GS omarmt ook nu de aanbevelingen. Tevens ligt er voor Provinciale Staten een rol. Van der Woude: "Laten wij dan ook niet wachten om de handen uit de mouwen te gaan steken. Zo kunnen wij met vereende kracht de gewenste verbeteringen en aanscherpingen bereiken".

"Onze stip aan de horizon is: de Gelderse Bedrijven stimuleren om van naleefgedrag naar voorbeeldgedrag te gaan. Daarvoor moeten wij goede en heldere doelen stellen. Die doelen baseren wij op kwalitatief goede eenduidige informatie", aldus van der Woude.
Daar valt nog wel veel werk te verzetten in standaardisatie en uniformiteit van de informatie. Die doelen horen dan in een beheersbaar dashboard thuis, dat wij als Provinciale Staten monitoren. Van der Woude: "Hoe mooi is het om zo in de toekomst vooral in te kunnen zetten met de omgevingsdiensten op voorkomen in plaats van genezen".

Van der Woude: "Bovendien willen wij door kunnen pakken, als bedrijven moedwillig of bij herhaling de fout in gaan. Daar ligt voor ons het mooiste einddoel. Wij dragen dan effectief bij aan een gezondere en veiligere leefomgeving".
Dan zou ook de kwaliteit van het provinciale systeemtoezicht voor heel Gelderland verbeterd zijn. Dan komen de omgevingsdiensten als vanzelf weer op de gewenste afstand.

De VVD wil geen valse verwachtingen wekken, zij beseft dat dit stap voor stap zal gaan en stelt dat het verstandig is om daarbij eerst te focussen op de ODRN en ODRA. De twee omgevingsdiensten waar over GS besloten heeft om de eigen en meest ingewikkelde Gelderse dossiers neer te leggen. "Een -wat de VVD betreft- wijs besluit en in lijn met de uitkomsten van het Rekenkamerrapport", aldus Van der Woude.

Om samen goed te kunnen sparren, is het goed dat Provinciale Staten haar eigen inzichten en kennis verbreedt met een Ronde Tafel-bijeenkomst met experts. Corrie-Christine van der Woude organiseert dit mede. Wilt u hieraan bijdragen, dan vernemen wij dat natuurlijk graag. U kunt zich dan aanmelden per mail: c.vanderwoude@psgelderland.nl.

De VVD werkt graag mee aan dit initiatief. Zo denken wij uiteindelijk te bereiken dat PS met GS het goede gesprek aan kunnengaan over de te formuleren doelen. Doelen die zullen leiden tot een gezondere en veiligere leefomgeving, waar wij naar streven.