VVD gld Portret edit

VVD: wij zijn er voor de gewone Gelderlanders 

Mensen

1 miljard euro. Dat is het bedrag dat de Provincie Gelderland in 2022 investeert in de Gelderse economie. Nog nooit was de Provinciale begroting zo groot. Toch is dat voor de VVD niet het belangrijkste. “Geld uitgeven is geen doel op zich. Het is een middel om het leven van gewone Gelderlanders, al die mensen die wat van hun leven willen maken, beter te maken. En dat is waar wij naar kijken.”, aldus fractievoorzitter Frederik Peters.

Gewone Gelderlanders willen vooral oplossingen voor échte problemen 

De opgaven in Gelderland zijn groot en raken direct het bedrijfsleven en de levens van onze inwoners. Te denken valt aan de problemen op de woningmarkt, de omschakeling naar schone energie, de stikstofcrisis en de impact van Corona. In de samenleving is veel begrip voor de uitdagingen waarvoor we staan. Maar noodzakelijke veranderingen hebben ook consequenties. Peters: "en dat vraagt om politici die problemen oplossen in plaats van wegzakken in het drijfzand van het eigen gelijk".  

Daarbij zitten inwoners niet te wachten op politici die problemen ontkennen of bijvoorbeeld de ‘groene revolutie’ prediken. Gelderlanders willen niet het gevoel hebben overvallen te worden met grootse plannen die hard ingrijpen in hun dagelijks leven. Ze willen inspraak hebben over wat goed is voor de eigen omgeving en kunnen praten over redelijke compensatie als er schade ontstaat. Peters: “Als we dat doen, dan begrijpt die gewone Gelderlander ook echt wel dat het onmogelijk is om het iedereen altijd naar de zin te maken. En dat er dan ook een keer een punt komt dat er keuzes gemaakt moeten worden”.  

Voorlopig geen Provinciale inpassing bij realisatie windturbines 

Dat gevoel van 'overvallen te worden' speelt bijvoorbeeld in een aantal Gelderse gemeenten waar initiatieven genomen worden voor de realisatie van windparken. Daarbij merken de liberalen dat vaak onduidelijkheid is hoe procedures nu precies verlopen, hoe op een zorgvuldige manier gewerkt kan worden aan draagvlak, en wat consequenties van mogelijke lokale keuzes zijn. Dat zorgt ervoor dat omwonenden en ook raadsleden zich overvallen voelen. De VVD wil daarom dat gewerkt wordt aan een zogenaamde ‘windladder’ waarbij een provinciale inpassing, waarbij de provincie de bevoegdheid om te besluiten over de realisatie van een windpark overneemt van de gemeente, pas als een allerlaatste middel in beeld komt.  

Omdat Provinciale Staten binnenkort over dit onderwerp met elkaar in gesprek gaan hebben de liberalen aan het College gevraagd nu geen onomkeerbare besluiten op dit gebied te nemen. Gedeputeerde Staten hebben dit toegezegd. Dat betekent dat Provinciale inpassing van windparken voorlopig niet plaatsvindt.

Veiligheid blijft topprioriteit 

Voor de VVD blijft veiligheid een topprioriteit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanpak van ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid maar ook verkeersveiligheid. De liberalen hebben in het bijzonder waardering voor de inzet die door gedeputeerde Christianne van der Wal op dit terrein wordt gepleegd. Het voorstel om met nieuwe technologie verkeerssituaties scherper in beeld te krijgen werd enthousiast omarmd. Peters: “De lugubere realiteit is vaak dat er eerst veel slachtoffers moeten vallen voordat een gevaarlijke plek als zodanig wordt herkend. Door de inzet van de gedeputeerde kunnen we nu slachtoffers voorkomen in plaats van dat er eerst slachtoffers nodig zijn”. 

Daarnaast diende de VVD een motie in om de nieuwe aanpak op verkeersveiligheid zo snel mogelijk te testen. De liberalen hebben hiervoor de Ubbergseweg in Nijmegen op het oog, een gevaarlijk kruispunt waar dagelijks honderden scholieren oversteken. De motie werd met een grote meerderheid door Provinciale Staten aangenomen. Zie: https://vvd-gelderland.nl/nieuws/innovaties-helpen-verkeersveiligheid-in-gelderland

De inbreng van de VVD terugkijken? Kijk hier: https://channel.royalcast.com/webcast/provinciegelderland/20211110_1/?start=11317430

Provincie Gelderland - Provinciale Staten

Woensdag 10 november 2021, 11:00:00. Welkom bij de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland. Voor de agenda met vergaderstukken kijk op het StatenInformatieSysteem.  

channel.royalcast.com