VVD gld Portret edit

Gelderland blijft in veilige handen

IMG_1203

Er is veel gebeurd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Het is de dienst die de handhaving doet voor de provincie Gelderland en Overijssel voor alle bedrijven (de zogeheten BRZO-bedrijven) met de grootste veiligheidsrisico’s.
Daarnaast doen zij vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Nijmegen en de omliggende gemeenten. "Een dergelijke dienst moet dus heel veel technische kennis en ervaring hebben om ingewikkelde gevaarlijke bedrijfsprocessen te beoordelen. Daar zijn geen twijfels over gerezen. Gelderland is en was bij hen in veilige handen. Dat moet zo blijven. Zij verdient dan ook de volle aandacht van de VVD in Provinciale Staten", zo stelt Statenlid Corrie-Christine van der Woude.

Recentelijk heeft de rekenkamer Oost nog onderzoek gedaan naar de 6 Gelderse omgevingsdiensten en daar zijn zoals gebruikelijk verbeterpunten uit gekomen, maar geen acute alarmering. https://rekenkameroost.nl/gepubliceerde-onderzoeken/119-vth-gelderland  

Tegelijk is de ODRN ook een bedrijf met een bedrijfsvoering, en dat moet gemanaged worden en er moet kostenneutraal gewerkt worden. De achteruitgang van de financiële positie was over de laatste jaren te groot en een directeurswisseling was dan ook aan de orde.

"Het is goed te zien dat deze dienst grondig is doorgelicht over hoe het zakelijk management verbeterd kan worden. Het lijkt de VVD ook dat de voorgestelde route, om tot verbeteringen te komen een goede is. Pak het intensieve verbetertraject met de geschetste drie lijnen voortvarend op. Goed dat hier zo’n 2,5 miljoen voor vrijgemaakt wordt en dat een drietal wethouders uit Wijchen, Heumen en Berg en Dal van dichtbij ieder een lijn voor hun rekening neemt. Dat geeft blijk van bestuurlijk verantwoordelijkheid oppakken", aldus Corrie Christine van der Woude.

De VVD vraagt zich wel af of nu dit verbeterprogramma doorgevoerd wordt, de tijd gekomen is dat de wethouders en gedeputeerden in het AB en DB van de betrokken gemeenten en provincie zichzelf tegen het licht houden en nu ook daar onderzoek naar laten doen.
Corrie Christine van der Woude:"En zo te streven naar een goed samenhangend bestuur en een moderne bestuurscultuur. Een besturing die recht doet aan de onderlinge verschillen van de partners en tegelijk tot eenduidigheid leidt. Waarbij de functiescheiding tussen de rol van eigenaar en opdrachtgever in het bestuur en in de organisatie van de partners verankerd is. Dan is de omgevingsdienst regio Nijmegen kansrijk om robuust en toekomstbestendig in het nieuwe digitale data gedreven tijdperk zijn werk te doen, om zo misstanden liefst te kunnen voorkomen en anders goede rechtbankproof dossiers op te bouwen in onze digitale samenleving."

Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit volmondig onderschreven in de bijdrage van gedeputeerde Jan Markink in de Provinciale Statenvergadering van 22 april jl.

"Zo blijft Gelderland in veilige handen en is het voorbereid op haar toekomst", aldus Corrie-Christine van der Woude. Zij vervolgt: "Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport over de Gelderse omgevingsdiensten staat al een 'Ronde Tafel-bijeenkomst' met externe experts ingepland, die organiseer ik mede en zo blijft de VVD een vinger aan de pols houden."

Deze Ronde Tafel zal plaatsvinden zodra de Corona-maatregelen het weer toelaten om fysiek bij elkaar te komen. "Mocht u daaraan ook willen bijdragen; in welke vorm dan ook, dan hoor ik dat graag: Corrie-Chrisitne.vanderwoude@psgeldrland.nl of 06-22301405".

Foto: De 35 Gelderse BZRO bedrijven, waarvoor de ODRN de controles doet