VVD gld Portret edit

VVD kiest voor innovatie en vraagt Gelders Landbouwakkoord

Koe

Op 4 juli vond de eerste reguliere Statenvergadering met het nieuwe College plaats. Het eerste onderwerp was, niet verrassend, het Programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland. De minister van Stikstof en Natuur heeft de provincies gevraagd op 1 juli met een plan te komen.

Onze stikstof/landbouw/natuur-woordvoerder René Westra begon zijn bijdrage met een terugblik op zijn overleg in Vierakker een week eerder met een aantal zeer betrokken boeren en VVD-achterban. “Eén van hen heeft een mooi modern melkvee-bedrijf, geheel gebaseerd op kringlooplandbouw. Precies zoals we het graag willen. Echter, het bedrijf ligt vlakbij een N2000-gebied. Natuurlijk heeft ze direct de Aerius-check gedaan. Wat bleek; ze is een piekbelaster. Wat nu? Dit eeuwenoude familiebedrijf stoppen? Verder innoveren? Ik kom erop terug".

Westra: "Het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland is niet alleen belangrijk voor de Gelderse agrarische sector, maar ook voor de vitaliteit van de Gelderse economie en de leefbaarheid van onze provincie. De VVD is blij met het Coalitieakkoord. De Gelderse aanpak mbt stikstof en natuurherstel komt er helder in terug.
Het voorliggende besluit kan op de steun van de VVD rekenen. De VVD vraagt het college om in de begeleidende brief aan de minister duidelijk te verwoorden wat de Gelderse aanpak is, dat we als Gelderland de regie willen behouden op wat er in de provincie gebeurt en dat we de onderliggende stukken, die niet eerder zijn besproken, ook zonder instemming van Provinciale Staten verstrekken. Ten aanzien van de NatuurDoelAnalyses kondig ik graag een agendaverzoek aan om een Rondetafel te organiseren over deze documenten met o.a. de Ecologische Autoriteit als beoordelaar van deze NDA’s.”

Na deze inbreng, stelde Westra vijf punten aan de orde:

“Als eerste de vrijwillige opkoop van stikstofruimte. De VVD ziet dat als één van de pijlers van ons stikstofbeleid. De vraag is dan: is herbestemming van de grond en gebouwen voor andere economische activiteiten mogelijk? Ik begrijp dat diverse gemeenten aangeven dit er niets mogelijk is, behoudens er zelf te wonen. Dit lijkt me niet juist. Graag een bevestiging dat andere, minder belastende economische activiteiten mogelijk zijn plus een toezegging om dit actief aan gemeenten kenbaar te maken.

Een tweede punt betreft de Vogelgriep. Ik hoorde afgelopen donderdag de minister in de Tweede Kamer zeggen dat provincies de preventieve maatregelen mee moeten nemen met het VLGG. Wat betekent dit voor de Gelderse Vallei?

Het derde punt betreft de actualiteit van vorige week, het Landbouwakkoord. Het is jammer dat partijen er na vele maanden praten niet uit zijn gekomen. Het is belangrijk dat de agrarische sector perspectief wordt geboden.

De VVD is altijd een voorstander geweest van eigen initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Vandaar de vraag aan het College: is het een idee om te onderzoeken of een Gelders Landbouwakkoord mogelijk is? Wellicht is de complexiteit op landelijk niveau te groot om te komen tot afspraken.

In het verlengde van deze gedachte hecht de VVD aan meer aandacht voor communicatie naar de Gelderse samenleving over het NLPG. Om het draagvlak binnen de samenleving en het eigenaarschap bij betrokkenen in alle sectoren te versterken is een communicatieplan nodig. De motie die het CDA hierover indient, steunt de VVD graag! Kan het College toezeggen dat die er komt? De VVD ziet hierover graag een Statenbrief tegemoet.

Het vierde punt betreft de piekbelasters. In de brief van 12 juni jl. geeft de minister aan wat de aanpak zal zijn. In Gelderland telt ruim 1.800 van de 3.000. Dat zijn ook agrarische bedrijven, die werken volgens de principes van de kringlooplandbouw, zoals we graag zien (zie eerder).

In de brief wordt aangegeven welke regelingen wanneer beschikbaar komen. De impact voor Gelderland zal groot zijn. De vraag is of de regelingen zo kunnen worden ingezet dat de vitaliteit van het landelijk gebied kan worden geborgd. De VVD denkt aan een combinatie met innovatie en natuurherstel. Hoe ziet het College dit voor de verschillende regio’s? Gezien de impact ziet de VVD hierover graag een Statenbrief tegemoet. Kan in deze Statenbrief ook een verslag van de gesprekken met de minister over de piekbelasters en VLGG/NPLG worden meegenomen?

Tot slot innovatie. De VVD ziet innovatie als een belangrijke sleutel tot het kunnen bieden van een perspectief voor de Gelderse agrarische sector. We vinden het belangrijk dat het College de regie neemt. Daarvoor is een Innovatieagenda cruciaal. Niet alleen voor binnen de provincie, maar ook om scherper in gesprek te gaan met het kabinet over haar sturing, het beschikbaar stellen van financiële middelen en het sneller toekennen van RAV-codes voor innovatieve systemen. De VVD heeft hiervoor een motie opgesteld. Deze wordt mede-ingediend door BBB, CDA, CU, SGP en Volt.”

Het College heeft bij monde van de nieuwe gedeputeerde Harold Zoet (BBB) bevestigd dat andere economische activiteiten mogelijk zijn en dat dit wordt uitgedragen naar de gemeenten. Op de vogelgriep wordt teruggekomen. De NVWA is hiervoor het eerste aanspreekpunt.

Het idee van het Gelders Landbouwakkoord spreekt de gedeputeerde aan. Hij gaat dit uitzoeken. Het communicatieplan komt er! De gedeputeerde is erg blij met de aandacht voor een brede communicatie-aanpak, en dan wel in de volle breedte van het GLPG!

Bij de uitwerking van het VLGG in het najaar komen de consequenties van de verschillende regelingen terug.

De motie is aangenomen. Innovatie is belangrijk om de sector een perspectief te geven. Deze benadering sluit ook aan bij ons vooruitgangsdenken en vertrouwen (optimisme) dat oplossingen mogelijk zijn, ook voor dergelijke grote problemen. Echter, dan is regie wel noodzakelijk om voortvarend aan de slag te kunnen gaan!   

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met VVD Statenlid René Westra via rene.westra@psgelderland.nl.