VVD gld Portret edit

VVD: doorpakken met stikstof!

Koe def

De huidige discussie over innovatie in de agrarische sector wordt te veel gedomineerd door de rechterlijke uitspraken over de emissie-arme stallen. Die zijn inderdaad geen oplossing daar ze zijn ontwikkeld met een niet-realistische eis: om de 2 uur de stalvloer schoonmaken. De nieuwe innovaties zijn fundamenteel anders. Dus daar moeten we op koersen.

VVD wil dat WUR 3 innovaties stikstof-reductie doorrekent

Voor VVD Stikstof-woordvoerder René Westra was de bespreking van de Gelderse Verordening Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 een goed moment om een actie uit te zetten. Hij vroeg aan Gedeputeerde Staten (GS) om zo spoedig mogelijk de WUR opdracht te geven de impact op stikstof-emissiereductie van 3 nieuwe innovaties -waarvan 2 uit Gelderland- door te rekenen. Met die bevindingen in de hand kan de patstelling in Den Haag worden doorbroken.


Betere voorlichting aan boeren

Een tweede punt van Westra is het ontbreken van goede gecoördineerde voorlichting aan boeren. Daardoor weten veel boeren niet welke keuze ze moeten maken. Beide punten wil de VVD door de WUR uitgezocht zien. In antwoord op dit verzoek, gaf GS aan dat zij dit onderzoek bij de WUR gaan uit te zetten. Deze toezegging is binnen!

Uit het betoog van Westra de betreffende passage:

 “Het 3e scenario: Innovatie en voorlichting

Omdat met de Europese subsidies specifieke middelen vrijkomen, is het goed om na te denken over hoe we deze middelen willen inzetten om de agrarische sector perspectief te bieden. We hebben met de Gelders Maatregelen Stikstof drie hoofdrichtingen gedefinieerd: vrijwillige opkoop, innovatie en natuurherstel. De WUR heeft met haar rapport Integrale doorrekening doelen en doelbereik Gelderse deelgebieden voor landbouw op basis van maatregelen voor stikstof, waterkwaliteit en klimaat uit mei 2023, interessante handvatten aangereikt. Er worden twee scenario’s geschetst, die het vertrouwen geven dat de Gelderse maatregelen effectief zullen zijn. Dus een oplossing zijn voor het stikstofprobleem.

 Twee punten ontbreken. Deze zouden volgens de VVD kunnen leiden tot een 3e, zeer interessant scenario:

  1. Een berekening van de impact van drie nieuwe technologische oplossingen: Lelysphere, de koeientoilet en de VrijLevenStal. De producenten geven aan dat hiermee een reductie van de ammoniakemissie van minstens 70% kan worden bereikt. Stel dat dit juist is, wat kan dat betekenen voor de agrarische sector, de doelsturing op bedrijfsniveau en de gebiedsgerichte aanpak?
  2. In het rapport van de WUR uit april 2023 over Aanvullende generieke stilstof- en klimaatmaatregelen worden vele soorten maatregelen m.b.t. bedrijfsvoering en techniek gepresenteerd. Uit mijn gesprekken met de sector, merk ik dat er één voorziening ontbreekt: goede landbouwvoorlichting. Dit is een barrière voor agrariërs om afgewogen keuzes te kunnen maken. Het zou interessant zijn door de WUR te laten onderzoeken wat de impact is van goede, provinciaal gecoördineerde landbouwvoorlichting op het terugdringen van de stikstofemissie. De VVD is ervan overtuigd dat hier veel stikstof-winst valt te behalen.

Deze twee punten ziet de VVD graag vertaald naar een onderzoeksvraag aan de WUR. Ik hoop dat GS de VVD kan antwoorden met een toezegging dit onderzoek z.s.m. uit te zetten. Immers, met de gevraagde inzichten kunnen we een belangrijke bouwsteen toevoegen aan het Gelderse perspectief voor de agrarische sector. Het is de verwachting dat we hiermee een cruciaal onderdeel van de oplossing voor de stikstofproblematiek verkrijgen.”

Naast de vraag naar dit onderzoek is stilgestaan bij een bijzonder fenomeen: er wordt veel geld gestoken in adviezen van adviesbureaus en te weinig in de sector zelf. Vandaar de oproep aan GS hierin verandering te brengen. 

Meer investeren in relaties binnen gebiedsprocessen dan in bureaus

“Dan een vraag m.b.t. de gebiedsprocessen. De VVD ziet de gebiedsprocessen als een essentieel onderdeel om te komen gedragen oplossingen met alle betrokkenen uit dat betreffende gebied. We begrepen dat in het licht van de gebiedsprocessen ruim 300.000 euro is betaald aan adviesbureaus. Zou het niet beter zijn om deze middelen te gebruiken voor het investeren in de relaties binnen gebiedsprocessen? Ik vraag GS hoe zij dit zien? Als GS het met me eens is, kan GS dit uitwerken en met een voorstel komen?”

In haar reactie geeft GS aan blij te zijn met deze oproep. GS belooft de koers te gaan verleggen en meer geld beschikbaar te stellen voor de sector om zelf de gebiedsprocessen beter te organiseren.

De VVD-fractie is ook blij met deze toezegging. De afgelopen jaren is in vele gesprekken de vraag gekomen of de provincie juist een handje kan helpen bij het organiseren van de gebiedsprocessen. Ofwel, meer DOEN in het buitengebied dan glanzende adviezen in het Provinciehuis!