VVD gld Portret edit

Gelderland is geen filiaal van het Rijk!

VLGG, bron provincie Gelderland

Op 10 april jl. vond een spoeddebat plaats over het concept-document Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG) dat Gedeputeerde Staten (GS) op 3 april aan de minister voor Natuur en Stikstof voor commentaar heeft voorgelegd. De partijen BBB en CDA hadden dit debat aangevraagd omdat zij verrast waren over de inhoud van het stuk.

Missen kernpunten
Ook de VVD voelde na lezing een ongemak: wat we lazen was niet onjuist, maar we missen kernpunten plus de toonzetting bevreemde ons. De aankondiging van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een dag erna, op 4 april, over nieuwe opkoopregelingen maakte het ongemak duidelijk.

Gelderland is geen filiaal van het Rijk
René Westra, onze woordvoerder VLGG, illustreerde het ongemak aan de hand van een kernachtige vergelijking: "Waren we met de Gelders Maatregelen Stikstof (GMS) gewend om te zeggen: Gelderland herkent het probleem en samen met de Gelderse partners weten we hoe we dit probleem gaan oppakken. Als provincie liepen we voorop. Met de kennis en ervaring uit het Provinciehuis, van de Wageningen Universiteit (WUR) en direct betrokkenen, hadden we het zelfvertrouwen om koers te zetten en het Rijk te vertellen dat die koers niet altijd zo handig was. Zo ging mede de 1 april-brief van LNV uit 2022 over de verplichte opkoop de prullenbak in."

Westra vervolgt: "Het voorliggende VLGG-stuk ademt een geheel andere sfeer uit: we zien de doelstellingen van het Rijk en we gaan kijken hoe we hier vanuit Gelderland op kunnen aansluiten. Dat is prima wanneer het Rijk over de juiste kennis en ervaring beschikt. De ervaring heeft ons geleerd dat dit niet het geval is. We moeten oppassen dat we zelf Gelderland gaan zien als filiaal van het Rijk! Dat klemt des te meer daar de benodigde financiële middelen niet door het Rijk worden verstrekt."

Innovatie en vrijwillige opkoop ontbreken
Naast dit verschil in benadering missen we in het document de nadruk op innovatie en het belang van vrijwillige opkoop in plaats van gedwongen verkoop. Dit zijn zaken waar we ons als VVD hard voor hebben gemaakt en die zowel in de vorige periode als in deze periode als speerpunten van de coalitie zijn vastgesteld.

Omdat GS doorgaat met de verdere uitwerking van het VLGG, is door Westra benadrukt dat de VVD het van groot belang vindt dat GS rekening houdt met vier punten:

  1. Innovatie als cruciaal onderdeel van de oplossing. Het is essentieel dat de RAV-lijst snel wordt opgeschoond met het opnemen van nieuwe innovaties. Er zijn nieuwe veelbelovende en bewezen Gelderse innovaties voor handen! Aanvullend zal een landelijke innovatieagenda een noodzakelijke sturende werking hebben. (Naast de Gelderse innovatieagenda, zoals eerder door de VVD is gevraagd).
  2. De Gelderse doelen moeten centraal staan, niet de doelen van het Rijk (zoals nu in het VLGG!).
  3. De Gelderse aanpak mag veel steviger in den Haag worden gepositioneerd. Het voorliggende VLGG kan nog wel het nodige elan gebruiken.
  4. Tot slot: het moet duidelijk zijn dat we uitgaan van een vitale en toekomstgerichte Gelderse agrarische sector met de kennisinstellingen en randbedrijvigheid. Als VVD vinden we het essentieel dat de brede agrarische sector een perspectief wordt geboden. Deze (brede) sector is belangrijk voor de Gelderse en voor de nationale economie.

Motie VLGG met elan en innovatie
Deze punten hebben we neergelegd in een motie met de titel "VLGG met elan en innovatie", die met ChristenUnie, CDA, SGP en BBB is ingediend. De motie is met 32 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. GS heeft tijdens het debat aangegeven met de motie aan de slag te zullen gaan. Tevens is toegezegd de motie de dag erna (11 april) in Den Haag aan de minister voor Natuur en Stikstof aan te bieden.

Motie Hoopvol perspectief agrarische sector
De VVD heeft de motie van de ChristenUnie met de titel "Hoopvol Perspectief voor de Gelderse streken" mede ingediend. Deze motie roept op de agrarische sector weer/meer perspectief te bieden. Ook deze motie is met ruime steun aanvaard.

Zichtbaarheid en ambitie Gelderland mogen scherper
Het is GS door het spoeddebat duidelijk geworden dat niet alleen de zichtbaarheid van haar activiteiten beter kan, maar dat ook de ambitie scherper mag. Innovatie biedt perspectief, de door het Rijk voorgestane sanering en verplichte opkoop niet.