VVD gld Portret edit

Energietransitie (RES) leeft binnen de VVD! 

191121_Zonnepanelen_schapen8442

VVD Statenlid René Westra: "Bij het opstellen van de Regionale Energiestrategieën komen punten naar boven, waarvan het goed is om er binnen de VVD over van gedachten te wisselen. Er is ook grote behoefte aan het delen van ervaringen met elkaar. Samen worden we slimmer!"

Aanbod energieopwekking hoger dan gevraagd

Op 27 oktober vond wederom overleg plaats tussen de lokale VVD-fracties en René Westra over de Regionale Energiestrategieën (RES-en). De 6 Gelderse regio’s hebben hun concept-RES’en bij het coördinerend ministerie ingediend. Er is voor ruim 6 TB aan grootschalige energieopwekking “aangeboden”. Dat is op zich een mooi resultaat. Immers, er was 3,5 TB gevraagd. Echter, dit is een aanbod, zonder dat dit is geborgd door besluitvorming binnen de gemeenten. Dat komt pas bij het vaststellen van de definitieve RES’en (RES 1.0) medio 2021. 

Rol RES gemeenten en provincie 

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over onder meer: de impact van zonne- en windenergie-projecten op het landelijke netwerk (kansen voor decentrale netwerken), het vraagstuk van draagvlak bij burgers (kansen van financiële betrokkenheid van burgers voor draagvlak), de relatie energietransitie en stikstof (goed hierop te letten!), het Huis van Thorbecke en de RES’en (de RES’en passen hier niet in), het belang van de zonneladder en de rol van de provincie en gemeenten, betaalbaarheid en terugvalopties als de energievoorziening uitvalt. Ook kernenergie is nog even aan de orde geweest. Al met al een inspirerende sessie. Het is fijn te merken hoeveel kennis en ervaring bij de lokale fracties aanwezig is en om samen met dit vraagstuk bezig te zijn.

De volgende keer gaan we best practices van innovatieve projecten bespreken. 

Fotobron: provincie Gelderland