Belangrijke doortrekking A15 en de stikstofproblematiek…

Belangrijke doortrekking A15 en de stikstofproblematiek…

De VVD vindt de doortrekking van de A15 van zeer groot belang. De Raad van State heeft in zijn uitspraak op 20 januari 2021 aangegeven dat het Tracébesluit op een viertal punten gebrekkig is. De minister krijgt de mogelijkheid om deze gebreken binnen 26 weken te herstellen. René Westra is onze woordvoerder stikstof. Hij heeft tijdens de Statenvergadering van 27 januari 2021 een aantal vragen aan GS gesteld.

VVD steunt doortrekking A15

De VVD steunt de doortrekking van de A15 om de huidige verkeersproblematiek op de A15, A325 en A12 en de regelmatig voorkomende verkeersinfarcten rond Arnhem op te lossen. Zo zal het voorkomen van verkeersinfarcten bijdragen aan de verlaging van de belasting door fijnstof ed. De VVD hecht tevens aan het adequaat omgaan met de wet- en regelgeving m.b.t. natuur en milieu.

Reactie minister aan Raad van State

In het licht van de eerdere uitspraken van het Europees Hof en de Raad van State m.b.t. stikstof is het duidelijk dat voor “volledige, precieze en definitieve constateringen en conclusies” belangrijk is dat “elke redelijke wetenschappelijke twijfel over het Tracébesluit voor de betrokken Natura 2000-gebieden” worden weggenomen. Dit laatste is volgens René een cruciaal punt voor de Raad van State om positief te kunnen beslissen. René Westra heeft de volgende vragen aan GS gesteld:

  1. Aan OnePlanet is de opdracht gegeven om te komen met een meetsysteem m.b.t. de stikstofdepositie (c.q. stikstofemissie). Met dit systeem wordt toch beoogd om op wetenschappelijk gefundeerde wijze de feitelijke depositie te kunnen meten?

  2. Zo ja, kan het beoogde meetsysteem versneld worden ingezet t.b.v. de ontwikkeling van de A15 zodat er een waterdicht systeem komt om te borgen dat er geen verslechtering optreedt indien het Tracébesluit met aanvullende maatregelen wordt uitgevoerd?  (Onder aanvullende/flankerende maatregelen worden verstaan de maatregelen die inspelen op het opvangen van mogelijke verhoging van depositie door de aanleg en het gebruik van het nieuwe tracé.) 

  3. Kan GS met de minister bespreken dat er een integraal antwoord aan de Raad van State komt van de door de Raad van State gevraagde toelichting plus het onder vraag 2 voorgestelde borgingssysteem?

Inzet innovatieve Gelderse organisaties 

Het is helder dat de minister van I&W verantwoordelijk is voor de beantwoording aan de Raad van State. Met deze vragen willen we als VVD-fractie graag vanuit de provincie meedenken met de minister zodat die zo succesvol mogelijk kan zijn. Dan is het fijn dat we in Gelderland beschikken over innovatieve organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing voor het bij de Raad van State voorgelegde stikstofvraagstuk.

Onze gedeputeerde Christianne van der Wal heeft de vragen beantwoord. Ze benadrukte het belang van het doortrekken van de A15 voor de Gelderse economie. Hoewel de provincie niet verantwoordelijk is voor het reageren op de Raad van State, wil ze zeker de minister informeren over het beoogde meetsysteem van OnePlanet. Ze wees op het dilemma dat het meetsysteem niet op voorhand kan vaststellen dat de depositie niet hoger wordt. Je kunt alleen berekenen wat de depositie zal gaan worden. 

De fractie is blij met dit antwoord. Een combinatie van meten en berekenen (vraag 3) zou een mogelijke uitkomst kunnen zijn voor een adequate reactie naar de Raad van State. We moeten er niet aan denken dat de doortrekking van de A15 geen doorgang zou kunnen vinden door de stikstofproblematiek! 

Fotobron: RIVM