VVD gld Portret edit

Behoud voldoende stikstofruimte in Gelderland

httpsgelderland.stateninformatie.nldocument88477641Bijlage_Rapport_Adviescommissie_Stikstofproblematiek_8_juni_2020

In de vergadering van Provinciale Staten van 8 juli 2020 heeft een debat plaatsgevonden over de problemen die zijn ontstaan door een teveel aan stikstof. VVD Statenlid René Westra benadrukte het belang van de bespreking van dit onderwerp. “Het is van cruciaal belang dat dit onderwerp snel na het uitkomen van het rapport Remkes (foto) en de Statenbrief van GS, nu besproken wordt daar Gelderse inwoners en bedrijven dagelijks worden geconfronteerd met de gevolgen van de stikstof-problematiek door de uitspraak van de Raad van State. Het is plezierig te constateren dat de Staten goed en gedegen door GS en de ambtelijke organisatie worden geïnformeerd”.

De Statenbrief van 23 juni 2020 en het rapport van de Commissie Remkes van 8 juni 2020 worden aanbevolen te lezen, aan geïnteresseerden. Via deze link treft u nog meer informatie.

  1. Juridisch en maatschappelijk kader

De VVD heeft tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst benadrukt dat de gebiedsgerichte aanpak van GS Raad van State-proof moet zijn. Westra: “We kijken daarbij ook naar de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het is ook naar de burger toe belangrijk dat we ‘binnen de juridische lijntjes blijven kleuren”. Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk zorgelijk dat (1) het woningbouw-programma van de provincie wordt geraakt en 3.000 woningen in onder meer de regio Arnhem-Nijmegen niet kunnen worden gebouwd. Maar ook (2) de onrust bij jonge boeren die angst hebben voor hun bedrijf omdat een gezond perspectief ver weg lijkt te zijn. Of (3) de ondernemingen die niet kunnen groeien dan wel (4) zorgen bij natuurorganisaties over het natuurherstel. Dit vraagt om maatregelen!

Dit vraagt om het borgen van de beschikbare stikstofruimte binnen Gelderland voor Gelderse behoeften.”

  1. Zorgelijke ontwikkelingen

De VVD signaleert enkele zorgelijke ontwikkelingen. Westra: “Allereerst wat een andere provincie in april heeft willen doen om problemen met een bedrijventerrein op te lossen. We zouden dat willen typeren als niet-transparant, selectief en korte termijn-gericht. Gelukkig wordt dit breed onderkend. Als tweede vinden we het zorgelijk het fenomeen van de vele handelaars die stikstofrechten willen opkopen en weer willen verkopen. Het publiekrechtelijke instrument van de stikstofrechten verwordt hiermee -ongewild- tot een speelbal voor ongewenste speculatie.”

Als we niets doen ontstaan volgens de VVD vier problemen:

  • - Gelderse stikstofrechten kunnen worden ingezet voor doelen buiten Gelderland;
  • - door schaarste zullen prijzen van stikstofrechten gaan stijgen waardoor Gelderse bedrijven ze niet meer kunnen betalen. Daarmee zullen bijvoorbeeld (jonge) boeren het nog moeilijker krijgen om een gezond en vitaal boerenbedrijf te runnen;
  • - als de overheid voor haar plannen stikstofruimte nodig heeft, zal zij zich op deze markt moeten gaan begeven om de door haar verleende publiekrechtelijke rechten weer te kopen. Dat leidt bij sterk stijgende prijzen tot een ongewenste en niet beoogde situatie.
  • - De door de Commissie Remkes bepleite benadering van de combinatie van vermindering van emissie en natuurherstel komt verder onder druk te staan. Dat is niet goed voor het herstel van de natuur! De gebiedsgerichte aanpak vraagt om beleid en regie.

Westra: “Onze conclusie is; willen we Gelderland een perspectief kunnen bieden, dan zullen we zorgvuldig om moeten gaan met de Gelderse stikstofrechten. Dit vraagt om regie van GS.”

  1. Vervolg

Het is cruciaal om nu een helder signaal af te geven. Westra: “De VVD zou willen zeggen: “niet alles is overal wenselijk”.

Om te voorkomen dat er ongewenste handel met stikstofruimte ontstaat die niet past bij gedragen afspraken binnen de gebiedsprocessen in Gelderland, heeft de VVD samen met het CDA, Groen Links, PvdA, Christen Unie, SP en SGP een motie ingediend die vrijwel Statenbreed is aangenomen.

Westra; “Deze motie sluit aan bij de reeds ingezette actie van de provincie om binnen de gebiedsprocessen met 65 betrokken Gelders organisaties draagvlak te creëren over wat nodig en wenselijk is.”