VVD gld Portret edit

Industrie; milieu en gezondheid behoeft aandacht

OvV-smal

De VVD hecht aan een gezonde leefomgeving. Op 8 november jl. heeft Provinciale Staten van Gelderland het rapport Industrie en omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) besproken. Onze woordvoeder milieu René Westra heeft aan het debat deelgenomen.

Ronde tafel deskundigen en bewoners
Aan de bespreking in de Staten is een Rondetafelgesprek voorafgegaan. Tijdens deze bijeenkomst hebben vele deskundigen en bewoners hun visie en ervaringen gedeeld. Dat heeft veel nuttige inzichten opgeleverd. Daarnaast was er ook emotie en onzekerheid. Het is duidelijk dat milieu en gezondheid de nodige aandacht behoeft.

Woordvoerder Westra: “Uit de inbreng van de insprekers van de Rondetafel resoneert na:

  • beschikken de omgevingsdiensten over voldoende kennis en ervaring, plus
  • is de communicatie met de omgeving wel goed geregeld? Komt de door de burgers en omwonenden gevoelde onmacht niet voort uit onvoldoende afstemming tussen de technische informatie op uitvoeringsniveau van omgevingsdiensten en het ontbreken of pas later verstrekken van de beleidsmatige context door de provincie?”

VVD-motie toekomstbestendige Gelderse omgevingsdienst
De verschillende sprekers waren helder: op beide punten zijn verbeteringen mogelijk c.q. noodzakelijk. De VVD herkent zich in deze observaties. Daarbij verwijzen we graag naar de breed door de Staten aangenomen motie Omgevingsdienst met perspectief (22M37, van de VVD!, zie bijlage onderstaand) waarin wordt gevraagd te komen met een schets van een robuuste en toekomstbestendige Gelderse omgevingsdienst die voldoet aan de eisen van de commissie Van Aartsen.

De VVD ziet het OVV-rapport als een extra versterking om het Gelderse stelsel kritisch te bekijken. Ook vanuit de ODRN werd het belang van de analyse van de Commissie Van Aartsen onderstreept. In een nader gesprek werd duidelijk dat de ODRN en ODRA bezig zijn met een eigen visie op de toekomst, mede in het licht van de Commissie Van Aartsen. Men verwacht dat de bevindingen dit najaar gepubliceerd zullen worden.”

Wie communiceert wanneer waarover?
Ten aanzien van de communicatie over milieuvraagstukken constateert Westra dat de afstemming tussen Omgevingsdiensten en Provincie beter moet. Het moet duidelijk zijn wie wanneer waarover communiceert.

Westra sloot zijn bijdrage af met het verzoek aan GS om te komen met een Statenbrief waarin wordt ingegaan op onze eerder genoemde motie over een robuuste en toekomstbestendige Gelderse omgevingsdienst en een antwoord op het communicatievraagstuk.

Actualiteit
Eén van de casussen, die de OVV heeft onderzocht, is de Asfaltcentrale in Nijmegen (APN). De OVV is kritisch op de gang van zaken met betrekking tot de APN. Op 7 november maakt de gemeente Nijmegen bekend dat zij de APN heeft gekocht en dat het bedrijf eind 2023 met de productie stopt.

Westra heeft op 8 november in tweede termijn benadrukt dat het geen beleid van de overheid moet gaan worden om bedrijven op te kopen. Deze zijn cruciaal voor de vitaliteit van onze economie. Het gaat juist om de juiste toepassing van wet- en regelgeving door omgevingsdiensten. Daarvoor is de combinatie van kennis & ervaring en goede communicatie essentieel.