VVD gld Portret edit

Railterminal gelden inzetten voor Gelderse economie

Foto debat Jeanne RTG

In de Statenvergadering van 31 januari stond het voornemen om te stoppen met de Railterminal Gelderland op de agenda. Daarmee werd voldaan aan de afspraak die is gemaakt tussen de partijen BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie in het coalitieakkoord. Daarin staat dat wanneer er geen exploitant zou worden gevonden, het project zou stoppen. Jeanne de Graaf voerde namens de VVD het woord in de Statenvergadering en schreef voorafgaand een motie om de vrijkomende middelen niet in de algemene middelen te laten vallen, maar juist in te zetten voor de Gelderse economie en logistiek. Deze motie vond brede steun binnen zowel coalitie als oppositie.

Stoppen Railterminal; hard gelag

‘Daar ben ik blij mee’ zegt De Graaf. ‘Laat ik vooropstellen dat het voor de VVD-fractie een hard gelag was om met de Railterminal te stoppen. Het project zou hebben bijgedragen aan het verminderen van goederenvervoer op de wegen en daardoor aan het verlagen van stikstofuitstoot. Daarnaast zou het goed zijn geweest voor de Gelderse economie en werkgelegenheid. Het was dan ook een teleurstelling dat er geen inschrijving was voor de Railterminal. Maar het is ook de kunst om weer vooruit te kijken. Daarom ben ik er juist des te trotser op dat het is gelukt, om samen met andere partijen op te trekken om het geld nog steeds nuttig besteden.’

Inzet gelden voor Gelderse economie en logistiek

In de motie wordt aan GS ook een aantal voorbeelden gegeven over hoe zij dat geld kunnen gaan inzetten. Denk dan aan het revitaliseren van industrieterreinen, het opknappen en verbeteren van onze binnenhavens en de aanleg van truckplaatsen inclusief goede voorzieningen in de provincie. ‘Maar waarom niet groot denken?’ zegt De Graaf. ‘Ik zou het bijvoorbeeld tof vinden om te zien of we iets met waterstof mogelijk kunnen maken, of het opwekken van elektriciteit tijdens het rijden via inductie op de weg. Kortom, we dagen GS uit creatief te zijn en kijken uit naar het voorstel bij de Perspectiefnota. Het gaat er om dat de middelen niet terugvallen in de algemene middelen, maar beschikbaar blijven voor de Gelderse economie en logistiek. De Railterminal gaat dan weliswaar niet door, maar ik blijf me inzetten voor het verbeteren van onze Gelderse economie en logistieke sector.’