VVD gld Portret edit

Landbouw

snip 2 e 2

We hebben veel waardering voor de agrarische sector. Het Waterschap Rijn en IJssel wil dat deze sector verantwoord kan blijven groeien, ook met de door hen gewenste nevenactiviteiten.

Nevenactiviteiten van agrarische bedrijven kunnen met name plaatsvinden op het gebied van duurzaamheid, tenzij die strijdig zijn met de kerntaken van het waterschap.

Ondernemers weten in het algemeen zelf het beste hoe zij hun bedrijf kunnen runnen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert het waterschap ondernemers. Dus alleen regels als de situatie dat absoluut vereist, en overbodige regels worden geschrapt.

De VVD wil dat Waterschap Rijn en IJssel geen hogere eisen stelt dan die welke de landelijke of Europese regelgeving ze opleggen. Dit zorgt voor een eerlijke concurrentie.

De VVD voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van een goede waterhuishouding voor alle functies (wonen, werken, recreëren en natuur) van een gebied.

Agrarische bedrijven vormen een belangrijke sector in onze economie. De VVD-fractie wil dat Waterschap Rijn en IJssel deze ondernemers faciliteert door goed waterbeheer, zoals bij de aanleg van waterkeringen of waterin- en uitlaatpunten, uiteraard binnen de kaders van veiligheid.