VVD gld Portret edit

VVD geeft ruimte aan inwoners en ondernemers

Pratende mensen, Lobby, praten

Op 6 juli vonden de Algemene Beschouwingen plaats in de Provinciale Staten. De VVD stond uitgebreid stil bij de gevoelde onzekerheid in de samenleving nu we allemaal gelijktijdig voor grote opgaven staan. Onzekerheid over welk perspectief er is voor de landbouw. Maar ook onzekerheid over of er nog wel voldoende woningen gaan komen. En onzekerheid voor ondernemers nu energieprijzen zo hard zijn gestegen en grondstoffen en personeel nauwelijks beschikbaar is. Fractievoorzitter Frederik Peters: “Gevoelens van onzekerheid leiden ook tot gevoelens van onveiligheid. Aan de Provincie de taak om hier oog en oor voor te hebben. En door in gesprek te gaan met sectoren en belanghebbenden om te komen tot een bestendig perspectief”.

Ruimte geven aan ondernemers en inwoners

Liberalen staan voor individuele keuzevrijheid en voor verantwoordelijkheid. Nu er zo sterk behoefte is aan het bieden van perspectief is de vraag wie dat perspectief schrijft. Is dat de overheid? Of zijn dat vooral mensen zélf? De VVD gelooft niet in een overheid die vanuit een ivoren toren voorschrijft wat de toekomst is van de landbouw, de industrie, het MKB of mensen in het algemeen.

De overheid is er om doelen te stellen in het algemeen belang. En die zijn soms heel uitdagend. Dat zien we terug als het gaat om de stikstofproblematiek, maar ook wanneer het gaat over de omschakeling naar schone energie. Peters: “Dan is het van het grootste belang om veel ruimte te bieden voor inkleuring door mensen die zelf dagelijks met de voeten in de klei staan. Samen kunnen we dan tot een robuust toekomstbeeld komen. Daar staan we als VVD voor”.

We lopen allemaal een Vierdaagse

Tijdens de algemene beschouwingen werd de vergelijking gemaakt met de Nijmeegse Vierdaagse die volgende week weer van start gaat. Ook dan is het doel duidelijk (en stevig!) en het tijdspad helder. Maar daarbinnen loopt elke wandelaar op zijn eigen tempo, met eigen muziek, en heeft eigen rustmomenten. Ook ervaart elke loper pijn. En iedereen ervaart dat op een ander moment in de route. Maar juist als lopers zien dat iemand er doorheen zit reiken zij elkaar de hand. Om samen weer op tempo te komen. Peters: “Want de Vierdaagse loop je niet alleen. De Vierdaagse loop je samen”.

“Als samenleving lopen we in zekere zin ook een Vierdaagse”, aldus Peters. De stikstofproblematiek, de woningtekorten, omschakeling naar schone energie, het heeft allemaal enorme impact op het leven van  hardwerkende Gelderlanders. Peters: “En als we op de weg naar die uitdagende doelen zien dat iemand het lastig heeft, moeten we elkaar de hand reiken. Want als het aan de VVD ligt loopt ook deze Vierdaagse niemand alleen”.