VVD gld Portret edit

Pilot Zutphense wijk aardgasvrij akkoord

Gaspit

Het voorstel Aardgasloze wijken is in de Provinciale Statenvergadering van Gelderland op 29 september 2021 besproken. Gedeputeerde Staten (GS) had gemeenten opgeroepen te komen met voorstellen voor een pilot. Drie gemeenten zijn op deze oproep ingegaan: Zutphen, Nunspeet en Montferland.

In de Statenbrief stelt GS voor om het projectvoorstel van Zutphen goed te keuren, die van Nunspeet af te wijzen en die van Montferland aan te houden.

Rol provincie
Onze woordvoerder energietransitie, René Westra, benadrukte in zijn inbreng dat de VVD dit onderwerp met grote belangstelling volgt. Bij de beoordeling van het GS-voorstel hanteert de fractie drie overwegingen:

  • energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave waarbij we als provincie een cruciale stimulerende rol kunnen vervullen;
  • als provincie kunnen we goed regisseren en faciliteren, maar we moeten niet de verantwoordelijkheid van anderen overnemen. Het is belangrijk dat -veelal- gemeenten en andere publieke en private partijen verantwoordelijk zijn en blijven voor de uitvoering;
  • gezien de aard en stand van de technologie begrijpt de VVD dat er een onrendabele top is. Het is cruciaal dat dit soort projecten zo spoedig mogelijk kostendekkend kunnen worden opgezet en uitgevoerd.

Bestaande infrastructuur intact laten
Tijdens het debat gaf René aan dat de VVD er geen voorstander van is om de bestaande infrastructuur uit de grond te halen. GS doet op zijn verzoek de toezegging om met de gemeente en Alliander in gesprek te gaan om dit verzoek nadrukkelijk mee te geven. Daarmee zouden de projectkosten omlaag kunnen, en dus ook de bijdrage van de provincie (nu: bijna 5 mln euro).

Aandacht voor onrendabele top
René concludeerde dat dit leidt tot de volgende beslissing: de VVD is akkoord met het voorstel van GS mits de goedkeuring van Zutphen gepaard gaat met adequate evaluatie- en leertrajecten. Het is belangrijk dat we als overheden leren van dit project zodat volgende projecten geen of een lagere onrendabele top kennen.

Lering trekken voor komende projecten
GS deed de toezegging om te evalueren ten einde lering te trekken uit dit project ten behoeve van andere projecten. Daarnaast zal GS ook de Provinciale Staten periodiek informeren over de stand van zaken.