VVD gld Portret edit

Oog voor draagvlak en innovatie bij klimaatbeleid!

IMG_Klimaatbestendig_wonen_en_werken

Op 3 maart jl. heeft Provinciale Staten twee belangrijke stukken m.b.t. het provinciale klimaatbeleid besproken: het Beleidsprogramma Klimaat en het Gelderse Klimaatplan 2021-2030. Onze woordvoerder René Westra plaatste allereerst de stukken in een historisch perspectief: het voorliggende Klimaatplan is het resultaat van het bijna Staten-breed gesteunde Klimaatinitiatief uit 2018. De VVD heeft toen actief de toenmalige discussie in de Staten een liberale inslag gegeven door nadruk te leggen op draagvlak en innovatie. Vervolgens hebben we als coalitie de beslissing genomen om 12 jaar lang 30 miljoen te investeren in plannen om invulling te geven aan de ambities. 

12 jaar lang 30 miljoen investeren in klimaat

De VVD heeft GS en de ambtelijke organisatie gecomplimenteerd voor het stevige programma dat op 3 maart bepsroken kon worden. De inbreng van VVD Statenlid René Westra in beknopte vorm: 

“Er valt veel over de deze stukken te zeggen. Veel positieve punten over de inhoud en de integrale benadering. Maar er zijn ook punten van aandacht. Helaas word ik beperkt door de spreektijdenregeling.   

Wanneer we de stukken tot ons nemen, wordt duidelijk dat we nog wel wat  stappen moeten zetten om de afgesproken doelen te bereiken. Daarbij zijn voor de VVD 3 punten van groot belang: 

1. Draagvlak – De gedachte van een maakbare samenleving hebben we achter ons gelaten. Het is cruciaal dat burgers, bedrijven, instellingen en overheden zich samen inzetten voor het bereiken van de doelen uit dit Klimaatplan. We kunnen in deze digitale zaal stoere besluiten nemen, daarmee zijn de doelen niet bereikt. Voor draagvlak zijn bewustwording en gerichte betrokkenheid noodzakelijk. Dat gaat verder dan het betrekken van de bekende belangenorganisaties, die ons van vaak zeer deskundige adviezen voorzien. Nee, het gaat om de burgers, bedrijven en instellingen die een rol kunnen spelen. Zowel bij energietransitie, klimaatadaptatie als bij energiebesparing.  

Vraag aan GS: hoe zorgen we dat burgers, bedrijven en instellingen worden geïnformeerd over dit Gelderse Klimaatplan en hoe gaan we ze bij de uitvoering betrekken ten einde het gewenste draagvlak te genereren? Anders geformuleerd, paragraaf 3 gaat uit van de verantwoordelijkheid van gemeenten en het rijk. Kan er met de gemeenten en regio’s een communicatie- en participatieplan komen voor ons Gelderse Klimaatplan? 

2. Innovatie – De VVD heeft bij de bespreking van dit Klimaatplan gewezen op het belang van innovatie. We moeten niet de techniek van gisteren gebruiken om de problemen van morgen op te lossen. Op p. 18 geeft u aan wat de rol is van de provincie m.b.t. innovatie. De VVD is verheugd te lezen de initiërende en ondersteunende rol. Ook de steun aan het project Connectr sluit hier naadloos aan. Echter, verdere regie is cruciaal om effectief te kunnen zijn en efficiënt met maatschappelijke middelen om te gaan. 

We willen GS vragen om nadrukkelijker en zichtbaarder met Gelderse topbedrijven (Alliander, Tennet, DNV GL, HyGear etc.) op het terrein van energietransitie en kennisinstellingen richting te geven aan gerichte innovatie.  

3. Stikstof – Tot slot de stikstofproblematiek. De uitspraak van de Raad van State uit 2019 heeft grote consequenties voor het wonen, werken en mobiliteit in Gelderland. Het Klimaatplan heeft hier ook impact. Is het niet verstandig om te bezien waar synergie kan worden behaald door maatregelen op elkaar af te stemmen. Ik denk daarbij onder meer aan de lage grondwaterstand in de Achterhoek en de stikstofproblematiek.  

Vraag aan GS: kan GS een Statenbrief toezeggen over de mogelijkheden om synergie te behalen in de aanpak van stikstof en de uitvoering van het Klimaatplan?” 

GS onderschrijft aandachtspunten VVD bij het Klimaatplan

In haar antwoord heeft GS aangegeven meer aandacht te gaan schenken aan draagvlak en participatie. Deze wens werd breed gedragen in PS. T.a.v. de innovatie werd opgemerkt dat GS in het Klimaatplan al veel aandacht schenkt aan innovatie. Dat is mooi! Maar het mag zichtbaarder met Gelderse bedrijven en instellingen. De gevraagde Statenbrief (3e punt) is toegezegd.  

Westra: "We kunnen terugkijken op een belangrijk debat waarin goede stappen zijn gezet op het Gelderse Klimaatbeleid. Een thema van de toekomst dat een liberale kleur nodig heeft!"

Fotobron: VVD Gelderland