VVD gld Portret edit

Klimaat

2 D 1 Foto landbouw 1

Het klimaat verandert; de snelheid waarmee dit gebeurt, is nog niet duidelijk. Het Waterschap Rijn en IJssel als waterautoriteit speelt een leidende rol bij de te verwachten opgaven die hiermee verband houden.

Natuur en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Een duurzame economie die oog heeft voor de inwoners en de ondernemers staat voor ons voorop.

Nederland wordt steeds duurzamer, ook in de opwekking van energie. De VVD staat welwillend tegenover nieuwe vormen van energieopwekking en tegenover het stimuleren van het gebruik van schone energie, ook als het gaat over eigen energiegebruik.

We blijven wel realistisch in deze transitie. Het waterschap moet niet tegen elke prijs inspelen op de verandering in de energievoorziening. Een gedegen kosten-batenafweging blijft leidend, met de focus op een haalbare terugverdientijd, inpasbaarheid en draagvlak in de omgeving.

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en om goed om te gaan met het milieu. Dit is onze verantwoordelijkheid en het is bovendien van belang voor de volgende generaties. Duurzaamheid biedt juist ook kansen voor economische ontwikkeling.

We staan positief tegenover projecten zoals het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater zoals gebeurt bij de ontwikkeling van onze grondstoffenfabriek in Zutphen. De VVD zal initiatieven ten behoeve van het realiseren van waterschapsgebonden doelen stimuleren. Uitgaven hiervoor moeten wel onderbouwd en te verantwoorden zijn.