VVD gld Portret edit

Vrijheid krijgt perspectief door te herdenken

Gelderland herdenkt

“Vrijheid is een belangrijk onderwerp. De betekenis van vrijheid voor Gelderland komt tot uiting in verschillende thema’s en door een verscheidenheid aan verschijningsvormen”, aldus VVD Statenlid René Westra.
Provinciale Staten heeft op 27 januari 2021 gesproken over het Beleidskader Vrijheid 2021-2023.

“Voor de VVD is het cruciaal dat het programma Gelderland Herdenkt volledig wordt uitgevoerd, goed wordt afgerond en de verworvenheden worden geborgd”, zegt Westra. De VVD heeft enige zorg over de nieuwe aanpak; de regio-benadering. Westra: “Deze aanpak moet geen blokkade vormen voor de in ontwikkeling zijnde samenwerking tussen de instellingen”. Op de vraag: kan Gedeputeerde Staten (GS) toezeggen dat 'Gelderland Herdenkt' zorgvuldig wordt uitgevoerd en afgerond, was het antwoord: ja omdat GS dit punt herkent.

5 mei krijgt betekenis door 4 mei

Ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog is de VVD blij dat in het Beleidskader weer expliciet aandacht wordt geschonken aan het herdenken. Westra: “Het vieren van vrijheid krijgt juist perspectief door te herdenken van wat er is gebeurd. 5 mei krijgt betekenis door 4 mei”. Ook heeft de VVD ervoor gepleit om het gehele Gelderse verhaal met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, dat nu nog ontbreekt, aan de regio’s mee te geven. Westra was blij met de toezegging van GS op dat vlak.

In het Beleidskader ontbrak wat de VVD betreft de provinciale betrokkenheid bij Sobibor. Westra: “Dat is jammer, daar juist de educatieve waarde over vrijheid en herdenken hier bij uitstek tot uiting komt”. GS heeft aangegeven dat het belang van Sobibor blijft, mede door het leren van het verleden als les voor de toekomst.

Tot slot vroeg René Westra specifiek aandacht voor Gelderlanders met (familie)banden in Indonesië. “Gewezen kan worden op de weerslag van de historische banden in Bronbeek, maar ook in het Openluchtmuseum ten aanzien van de Molukkers. De VVD is blij met de toezegging van GS dat  er aandacht zal zijn voor hun belangrijke verhaal in het Beleidskader Vrijheid”.

Foto: Gelderland herdenkt