VVD gld Portret edit

Macht en tegenmacht in Gelderland

Pratende mensen met tekstballonnen

Onze kijk op de Gelderse Sturing en daarmee onze visie op onze eigen bestuurscultuur stond centraal tijdens de Statenvergadering van 9 juni jl. VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude constateerde dat Gelderland zich de laatste jaren intern goed ontwikkeld heeft o.a. door de introductie van de trialoog. Van der Woude: "Dit overleg dat is ontstaan om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen, gaat inmiddels over alle beleidsterreinen van de provincie. Het is ons drie-gesprek tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtenaren. Nodig is dat PS in deze driehoek hele goede doelen en kaders formuleert. Deze moeten ons in de toekomst ruimte en houvast bieden als bijsturing nodig is. En als wij intern samenwerken en goed beseffen dat wij allemaal een andere rol met eigen verantwoordelijkheden hebben, dan komen wij tot het beste resultaat. Zo kunnen wij dan samen ook eenduidig en voorspelbaar en dus betrouwbaar omgaan met onze partners; onze inwoners, bedrijven en instellingen. Het voornaamste sturingsuitgangspunt is immers partnerschap. De VVD wil er steeds aan bijdragen dat de Gelderse inwoners een zo optimaal mogelijk woon- en werkklimaat hebben."
Gedeputeerde Jan Markink gaf aan dat de trialoog als hulpinstrument inmiddels in Den Haag met interesse bekeken wordt om ook daar toe te kunnen passen en zo een goede tegenmacht te kunnen laten groeien. Van der Woude: "Daar zijn wij trots op. Een kleine waarschuwing geeft de VVD daarbij ook af. Deze trialoog is nooit klaar en een goede tegenmacht in de benen houden vraagt dus om uithoudingsvermogen van alle deelnemers!"

Iedereen moet kunnen participeren

Participatie komt dit najaar terug in een volgende trialoog en daarna in de Statenvergadering met als doel te komen tot een actuele participatieverordening. Van der Woude: "Voor de VVD is dit een cruciaal instrument. Zo willen wij zo veel mogelijk draagvlak realiseren. Cruciaal is daarbij rekening te houden met die burgers, die niet voor het klassieke instrument van participeren kiezen. Ook hun mening en bedoelingen doen er toe. Uit een onderzoek* onder 30.000 Nederlanders blijkt dat voor het merendeel van onze -in ieder geval jonge- inwoners inzicht en transparantie belangrijker is dan de klassieke inspraak. Als dit bijdraagt aan meer draagvlak en aan meer begrip, vraagt dat om te verkennen hoe dit innovatief in te zetten en te verankeren."

Van der Woude sloot haar bijdrage af met: "Met elkaar zetten wij vandaag weer een mooie stap in het SAMEN sturen en werken voor ons gaaf Gelderland!"

* Technologie Kieswijzer: ‘De overheid moet meer grip krijgen op de digitale transitie’ | iBestuur.nl