Gedurfd denken samen met Rijk en gemeenten

Gedurfd denken samen met Rijk en gemeenten

De Gelderse Staten hebben tijdens de Statenvergadering van 23 september jl. gesproken over de samenwerking met de Rijksoverheid bij ruimtelijke opgaven. Aanleiding hiervoor waren uitspraken van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Ollongren gaf onder andere aan dat ‘er behoefte is aan Haagse sturing’ en dat er ‘iets te veel gedecentraliseerd’ is.

Op verzoek van de VVD - en ondersteunt door bijna alle Gelderse fracties - spraken Statenleden over de samenwerking tussen de overheden. De liberalen benadrukten dat de overheden elkaar niet in de weg moeten zitten maar juist moeten versterken. Ieder vanuit hun eigen rol, taak en bevoegdheid.

Ambities vragen om gedurfde manier van denken

De bouw van woningen, de omschakeling naar schone energie, de stikstofproblematiek: de ambities zijn hoog. Terecht. Want iedereen wil een woning kunnen vinden. Ook willen we onafhankelijker zijn in onze energievoorziening. En ook natuurwaarden willen we zo goed mogelijk behouden. Maar tegelijkertijd hebben we in Gelderland twee of drie keer zo veel oppervlakte nodig om al deze ambities te realiseren. Want een gebied wat eenmaal bestemd is voor het een kan niet ook gebruikt worden voor andere ambities.

De VVD heeft gepleit voor een meer gedurfde manier van denken om de ambities te realiseren. VVD-fractievoorzitter Frederik Peters: “als we alle ambities willen realiseren zullen we functies met elkaar moeten kunnen combineren. Veel meer dan nu nog mogelijk is. Wonen met werken, natuur met energietransitie, noem maar op. Anders krijgen we het niet voor elkaar.” Volgens de liberalen is daarom meer beleidsruimte nodig en moeten er voldoende financiële middelen komen voor gemeenten en provincies.

Goede regie is nodig

De VVD onderstreepte het belang van regie in de realisatie van de grote ambities. Deze regie ziet zowel toe op het bepalen van doelstellingen als op het bewaken van de voortgang. Maar Haagse regie moet volgens de liberalen niet leiden tot ‘Haagse bemoeienis op de vierkante meter’, ver weg van bewoners en belanghebbenden. Peters: “Directieve sturing uit Den Haag verschuift het probleem. Van Raadhuisplein en Markt naar het Binnenhof. Daar zit niemand op te wachten.” De Gelderse liberalen wijzen naar de Omgevingswet waarin een rol voor de Provincie is weggelegd mocht ingrijpen op lokaal niveau nodig zijn.

Ruime steun voor oproep VVD

Een oproep van de VVD aan het College om met de Minister in gesprek te gaan over de samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten kon rekenen op ruime steun van de Provinciale Staten. Ook het verzoek om te pleiten voor meer beleidsruimte en voldoende financiële middelen voor gemeenten en provincies vond weerklank. Een motie daartoe werd dan ook met ruime meerderheid aangenomen.