VVD gld Portret edit

Met de RES’en een stap verder! Aandacht voor communicatie!

IMG_Klimaatbestendig_wonen_en_werken

Op 9 juni jl. bespraken Provinciale Staten van Gelderland de RES-plannen (versie 1.0). De woordvoerder energietransitie René Westra heeft ze met aandacht gelezen. Hij begint zijn inbreng met het geven van complimenten aan  de RES-regio’s voor het opstellen van deze plannen en aan GS voor het ondersteunen van dit proces. Er zijn doorwrochte plannen opgesteld.

Namens de VVD-fractie ziet hij nog wel een paar stevige uitdagingen en dilemma’s:

1. draagvlak

Het Nationaal Plan RES kent met 35 TW een fors ambitieniveau. Voor de VVD staat voorop dat we op een constructieve wijze invulling willen en zullen geven aan de opgave voor Gelderland, nl. 3,5 TW. Wel letten we scherp op twee punten: haalbaar en betaalbaar. Dus draagvlak is cruciaal. De VVD voelt er weinig voor om achteraf, met de Elektriciteitswet in de hand, inpassingsplannen te moeten maken wanneer straks blijkt dat we niet aan de 3,5 TW komen.

We verwachten van GS met de gemeenten een actieve opstelling in het communiceren naar de Gelderse burgers toe. Graag citeer ik ons Coalitieprogramma “Het realiseren van bewustwording bij burgers voor het creëren van draagvlak voor de energietransitie is cruciaal. Dit is één van de belangrijkste aandachtspunten van het beleid.”

Graag vragen we een toezegging van GS dat er een communicatieplan komt dat in PS kan worden besproken. De VVD is een voorstander om de afspraken te regelen aan de voorkant dan aan de achterkant reparaties te moeten uitvoeren. Dat gaat in dit dossier alleen maar leiden tot maatschappelijke en politieke onrust. Graag zien we dat in de plan apart aandacht wordt geschonken aan het betrekken van jongeren en jongerenorganisaties. Immers, de omslag met de energietransitie raakt hen, nu en in 2050.

2. innovatie

Een punt van zorg betreft de innovatie. In de discussie over de RES’en wordt met name gekeken naar het bod dat is gedaan. Minder aandacht krijgt het gebruik van energie. Wanneer je deze twee gegevens naast elkaar zet, schrik je.

Rivierenland: 2030: 8,1 TW        gebruik (nu: 10 TW)          2030: 1,2 TW bod 

Arnhem/Nijmegen: 2030: 13,5 TW gebruik (nu: 17,8)                  2030: 1,6 TW

Met de RES’en wordt duidelijk dat het in balans brengen van deze grootheden veel van ons gaat vragen.

Wanneer we daarbij rekening houden met het vraagstuk van het draagvlak, is het helder dat innovatie cruciaal is om de trits besparen – opwekken – opslaan de noodzakelijke impuls te geven. Beperk ik me hier tot het op efficiëntere wijze opwekken van hernieuwbare energie, dan is de huidige RES-regeling niet handig. Daarin wordt de eis gesteld dat de RES’en moeten uitgaan van “bewezen technologieën”. Om nieuwe ontwikkelingen een kans te geven en innovatie te blijven stimuleren, zouden we ervoor willen pleiten om het criterium “bewezen technologie” te laten gelden in 2023, bij de vaststelling van RES 2.0. Dus ruimere mogelijkheden bieden om de doelstelling met meer draagvlak in 2023 invulling te geven.

Omdat wij hier niet over gaan, willen we met deze motie via de informateur en onderhandelaars oproepen dat mee te nemen in het regeringsbeleid.

Overigens verwijs ik graag naar de optimistische film over energietransitie van Ruud Koornstra “Het paradijs op aarde begint in Nederland”. Deze film laat zien wat innovaties kunnen betekenen. Mooi dat we met hem en ConnectR op IPKW aan onze toekomst werken

3. netwerken

Tijdens de beeldvorming en oordeelsvorming is veel gesproken over het net. Vooral over de zorgen m.b.t. de overbelasting van het net en de kosten van de uitbreiding. T.a.v. de kostentransparantie zijn we blij met de motie van Groen Links en dienen die graag mee in.

T.a.v. het net zijn wij een voorstander van het verkennen van de mogelijkheden van decentrale netwerken. Juist om daarmee meer de druk op het net te verminderen en de flexibiliteit te verhogen, het liefst met gebruik van intelligente en milieuvriendelijke opslagvoorzieningen.   

4. Gezondheid

Dan een vraag aan GS. Rond windmolens bestaan er regels mbt de afstand van de molen tot aan de bebouwing en de geluidsoverlast. Klopt het dat de grotere molens meer overlast geven door lage frequentie-tonen? Indien dat het geval is, zou het dan niet wijs zijn om te stimuleren dat hier regelgeving op komt plus dat in de SDE++-regeling een aangepaste relatie komt tussen vermogen en hoogte van de subsidie?

5. Balans natuur en energietransitie

Tot slot de balans tussen natuur en energietransitie. De VVD is bezorgd over de ontstane problematiek op en rond de Veluwe. We begrijpen de aandacht voor de wespendief. Maar dat dit zulke grote effecten heeft op de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens baart zorgen, grote zorgen!

Vragen aan GS:

  • - Indien de Cleantech regio door dit dilemma niet aan haar bod kan komen, betekent dit dat andere regio’s meer windmolens moeten plaatsen?
  • - Kan GS zich voorstellen dat deze ontwikkeling het draagvlak bij burgers binnen de provincie onder druk kan zetten?
  • - Wat gaat GS doen om dit dilemma op te lossen?”

Bij de stemming halen beide moties een ruime meerderheid. Ook wordt door GS toegezegd te komen met een voorstel m.b.t. communicatie. T.a.v. de kwestie van de wespendief ziet GS een minder dilemma: waarschijnlijk halen we als provincie de gevraagde 3,5 TW. Dus “geen probleem”. De VVD blijft alert en zal zich blijven inspannen om goede balans te verkrijgen.