VVD gld Portret edit

Blijvende ondersteuning nieuwe initiatieven Agrarisch Natuurbeheer

Koe kopie

"Om nieuwe initiatieven in Agrarisch Natuurbeheer (Groene en Blauwe diensten) van agrariërs, óók in afwachting van vaststelling van GLB in 2022 zonder subsidiebeschikkingen financieel te blijven ondersteunen ten behoeve van continuïteit in het ingezette beleid in Gelderland, heeft de VVD samen met een aantal andere partijen een motie (zie onderstaand) ingediend" aldus Rosmarijn Boender, VVD Statenlid en woordvoerder Landbouw.

In de Kadernota Agrifood “Toekomst voor de Gelderse Boer 2021-2030 “ d.d. 10 maart 2021 wordt één van de provinciale ambities genoemd, zoals vastgesteld in het Coalitieakkoord: “We werken aan een voedselproductie met herstel van biodiversiteit, landschappen en kringlopen. De richting die ons voor ogen staat is een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel: Een economisch rendabel landbouwsysteem dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in de bedrijfsvoering, inclusief de zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf”.

Boender: "Het is goed dat boeren zich kunnen aansluiten bij de Gelderse Agrarische Collectieven Veluwe, VALA (Achterhoek) en Rivierenland. Het zou jammer zijn dat er nu vertraging komt in de plannen die de grondeigenaren hebben. Vandaar dat we blij zijn dat de motie het gehaald heeft in Provinciale Staten".

Zie voor meer informatie ook dit artikel in Vee & Gewas:
https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/431460-gelderse-partijen-blijf-boeren-ondersteunen-bij-agrarisch-natuurbeheer/#.YYw-kmlHD_o.whatsapp