Stikstof gevolgen voor de natuur. Foto-Omroep-Gelderland

Samen het stikstofprobleem aanpakken, geen cowboy-gedrag!

Stikstof gevolgen voor de natuur. Foto-Omroep-Gelderland

De VVD-fractie in de Gelderse Provinciale Staten heeft met verbazing vernomen dat de provincie Noord-Brabant landbouwbedrijven in andere provincies heeft opgekocht. Dat heeft ertoe geleid dat het VVD-Statenlid René Westra met andere partijen vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. 

Met de uitspraak van de Raad van State heeft Nederland een enorm stikstofprobleem. Dat ligt niet aan de rechters, maar aan de emissie van stikstof. Daardoor is de neerslag (depositie) van de stikstof op de natuurgebieden (N2000) veel te hoog. De commissie Remkes heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek aangegeven dat de bronnen van de ammoniak en de NOx de landbouw resp. het verkeer zijn. Omdat er ook andere bronnen verantwoordelijk zijn voor de emissie, heeft de commissie benadrukt dat alle sectoren moeten bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Dus niet eenzijdig de bal neerleggen bij de landbouw en het verkeer, maar breed naar oplossingen zoeken. Het kabinet heeft de analyse en adviezen overgenomen. Ook zijn er diverse maatregelen getroffen, zoals nieuwe regels stellen voor intern/extern salderen en het instellen van de 100 km-grens op de snelwegen. 

Elke provincie staat voor een enorme opgave; enerzijds het terugdringen van de depositie d.m.v. het verminderen van de emissie en anderzijds het realiseren van woningbouw, economische bedrijvigheid etc. Hoewel het debat over de aanpak en afwegingen door de Coronacrisis -hopelijk tijdelijk- nu niet in de Statenzaal plaatsvindt, wordt natuurlijk wel in de provincie hard gewerkt aan oplossingen. Dat geldt voor Gelderland en alle andere provincies alsmede de betreffende ministeries en gemeenten. 

Nu heeft de provincie Noord-Brabant een probleem met de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Men heeft stikstofrechten nodig om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Achter de rug om van andere provincies zijn door de provincie de stikstofrechten van 4 veehouderijen in Drenthe, Zeeland en Noord-Holland opgekocht. Toen dit afgelopen week binnen bij de Gelderse VVD en andere Statenfracties bekend werd, was de reactie eenduidig: dit kan niet! Het stikstofprobleem wordt niet opgelost met cowboy-gedrag en opportunistisch handelen van provincies.

Vertrouwen en evenwichtig bestuurlijk handelen staat voor de VVD centraal. Dus niet achter de rug van een andere provincie rechten opkopen. Naast dit punt van vertrouwen, betekent deze actie ook dat er een veehouderij, land plus gebouwen, achter blijft waarop geen landbouwactiviteiten meer kunnen plaatsvinden als hiervoor stikstofrechten noodzakelijk zijn. Deze actie vraagt om een heldere politieke en bestuurlijke stellingname binnen Provinciale Staten. Vandaar dat we de vragen aan Gedeputeerde Staten (mede) hebben ingediend. Op basis van de antwoorden kunnen we onze vervolgstappen bepalen. Voor de VVD is het duidelijk dat de actie van Noord-Brabant bestuurlijk onhandig en voor de oplossing van het stikstofprobleem ongewenst is.

 

Publicatiedatum: 6 april 2020