VVD gld Portret edit

Natuurdata van belang voor Provinciale Staten

299.natuur 2 VVD.nl

VVD Statenlid Rosmarijn Boender heeft samen met Arjan Tolkamp (CDA) en Freek Rebel (ChristenUnie) schriftelijke vragen (zie onderstaande bijlage) gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) over het ter beschikking stellen van natuurdata. "Ook om onze rol als controlerend orgaan goed uit te kunnen voeren zouden wij graag inzicht willen hebben waar de middelen op ingezet zijn en in hoeverre de provinciale doelen daarmee gehaald zijn. Net zoals gebeurt bij de financiele verantwoording." Nu blijkt dat GS niet of nauwelijks antwoorden geeft, zijn de vragenstellers teleurgesteld. Boender: "Het doel is dat de Staten kunnen herleiden of subsidies ook daadwerkelijk doelmatig besteed worden en of ze het gewenste effect hebben. We gaan kijken hoe de Staten alsnog beter geïnformeerd kunnen worden". 
Bij Vee & Gewas verscheen hierover het volgende artikel.

Achtergrondinformatie bij de schriftelijke vragen over het verkrijgen van Natuurdata

Het Subsidiestelstel Natuur en Landschap (SNL) is een belangrijk instrument voor terreineigenaren om natuurterreinen te kunnen beheren. Uit antwoorden van GS op vragen van de Partij voor de Dieren over het subsidieregister blijkt dat in 2020 er in totaal een bedrag van € 102.571.550 is uitgekeerd aan de verschillende terreineigenaren.
De terreineigenaren realiseren zich het belang om de verkregen middelen goed in te zetten. Zij houden daar ook een administratie van bij. Vragenstellers hebben diverse gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden en Terrein Beherende Organisaties(TBO’s). Uit deze gesprekken komt naar voren dat er behoefte is bij subsidieontvangers om behaalde resultaten van gesubsidieerde maatregelen te delen. Lees verder in onderstaande bijlage.

Publicatiedatum: 25 februari 2022