VVD gld Portret edit

Gaan voor Gaaf Gelderland

Gaan voor Gaaf Gelderland

In de nota 'Gaan voor Gaaf Gelderland' staat hoe wij in de provincie nog beter gaan samenwerken o.a. op het gebied van economie, bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en onze woon- en leefomgeving. De Kadernota vormt de basis voor de nieuwe Algemene subsidieverordening en de nieuwe Omgevingsverordening voor Gelderland. 

Snellere en flexibelere subsidieverlening

Met de nieuwe subsidieverordening kan de Provincie sneller en flexibeler financieel ondersteuning bieden binnen de vooraf, door de Provinciale Staten vastgestelde kaders. Bovendien kan veel beter maatwerk worden geboden. Woordvoerder Rosmarijn Boender licht toe: “De VVD is voorstander van een effectief en zorgvuldig proces, waarbij de beoogde subsidieontvanger niet onnodig lang in onzekerheid hoeft te zitten.”

Provinciale Staten stellen kaders vroegtijdig

Dat het verlenen van incidentele subsidies volgens de nieuwe verordening een bevoegdheid van GS wordt, betekent dat de uitvoeringskracht van GS wordt vergroot. Bij deze delegering aan GS zullen de Staten een paar keer per jaar worden geïnformeerd over deze incidentele subsidies via de Planning & Control-cyclus.
Boender: "Wij vinden het van groot belang dat we als Provinciale Staten onze verantwoordelijkheid (kaderstellen en controleren) separaat kunnen inzetten voor wat betreft de inhoud en voor wat betreft financiën. Daarmee kunnen wij als Staten op inhoud al op een eerder moment onze kaders stellen, dus vooraf i.p.v. achteraf te tekenen bij het kruisje. Daarbij is bijvoorbeeld een subsidieplafond als kader denkbaar". Gedeputeerde Markink heeft toegezegd met een vervolgvoorstel hierover te komen, met als uitgangspunt dat het een werkbare situatie moet blijven in de geest van de nieuwe omgevingswet.

Op weg naar concreet en uitvoerbaar

Ten aanzien van het proces om te komen tot invulling van een nieuwe Omgevingsverordening, staan de Staten wat de VVD betreft nog flink op informatie-achterstand. Het gaat dan om:
- het proces van vertaling van de voorliggende abstracte Kadernota richting een concreet en uitvoerbaar afwegingskader;
- de nieuwe manier van werken, waarbij het sectoraal denken wordt losgelaten door de provincie en complexe ruimtelijke vraagstukken juist integraal en waar gewenst ook gebiedsgericht, behandeld worden. En dit zonder dat vooraf al een enkel sectoraal deelbelang vooropgesteld wordt tegenover andere belangen. De van de ambities van de provincie afgeleide doelen worden leidend hierin, op alle thema’s.

Boender: "Nu de inwerkingstelling van de Omgevingswet opnieuw met een jaar wordt vertraagd, kunnen we de extra gegeven tijd wat de VVD betreft heel goed gebruiken om alsnog met de Staten dieper in gesprek te gaan over het concreet vormgeven van dit afwegingskader. Daarin moet heel duidelijk worden wanneer de Staten wel zelf aan zet zijn, en wanneer juist niet. Dat is de geest van de nieuwe Omgevingswet, bestuurlijk loslaten waar mogelijk".

Helder overzicht met duidelijke processtappen

De VVD heeft gevraagd om een helder overzicht met te volgen processtappen, waarin besluitvorming over de voorliggende Kadernota inclusief een afwegingskader wat ons betreft stap 1 is.

Boender: "Tevens heeft de VVD gevraagd hoe GS de Statenleden meeneemt in het voorstel om voor knellende vraagstukken de huidige Omgevingsverordening alvast te actualiseren om al wel 'in de geest van' de nieuwe Omgevingswet te kunnen gaan werken.

Het oordeelsvormende overleg wordt op woensdag 10 juni 2020 vervolgd. Ik nodig u graag uit ook dit overleg via Statenlive te volgen.

Publicatiedatum: 20 mei 2020