Gaan voor Gaaf Gelderland

Gaan voor Gaaf Gelderland

De Kadernota Gaan voor Gaaf Gelderland vormt de basis voor de nieuwe Algemene subsidieverordening en de nieuwe Omgevingsverordening voor Gelderland. Door het overal ingrijpende Coronavirus heeft de oordeelsvormende vergadering vandaag digitaal met de betreffende woordvoerders uit PS plaatsgevonden.

Met de beoogde nieuwe subsidieverordening op basis van deze Kadernota kan de Provincie sneller en flexibeler financieel ondersteuning bieden binnen de vooraf, door de Staten gestelde kaders, en vooral ook maatwerkoplossingen gaan bieden.

Woordvoerder Rosmarijn Boender licht toe: “De VVD is voorstander van een effectief en zorgvuldig proces, waarbij de beoogde subsidieontvanger niet onnodig lang in onzekerheid hoeft te zitten.”

Dat het verlenen van incidentele subsidies volgens de nieuwe verordening een bevoegdheid van GS wordt, betekent dat de uitvoeringskracht van GS wordt vergroot.

Bij deze delegering aan GS zullen de Staten een paar keer per jaar worden geïnformeerd over deze incidentele subsidies via de Planning & Control-cyclus: VVD Gelderland heeft ingebracht het daarbij van groot belang te vinden dat we onze PS-verantwoordelijkheden kaderstellen en controleren kunnen loskoppelen op inhoud en op financiën. Daarmee kunnen wij als Staten op inhoud al op een eerder moment in overleg met GS onze kaders vooraf stellen, i.p.v. achteraf te tekenen bij het kruisje. Daarbij is bijvoorbeeld een subsidieplafond als kader denkbaar. “Gedeputeerde Markink heeft toegezegd met een vervolgvoorstel hierover te komen, met als uitgangspunt dat het een werkbare situatie moet blijven in de geest van het werken “in de geest van de nieuwe omgevingswet”, zo Boender.

Ten aanzien van het proces van voorliggende Kadernota richting het invullen van een nieuwe omgevingsverordening voor Gelderland staan de Staten wat VVD betreft nog flink op achterstand in informatie:  
- als het gaat om het proces van vertaling van de voorliggende abstracte Kadernota richting een concreet en uitvoerbaar afwegingskader;
- als het gaat om de nieuwe manier van werken, waarbij het sectoraal denken wordt losgelaten door de provincie en voorliggende complexe ruimtelijke vraagstukken juist integraal en waar gewenst ook gebiedsgericht behandeld worden, zonder dat vooraf al een enkel sectoraal deelbelang vooropgesteld wordt tegenover andere belangen waaraan een vraagstuk raakt. De van de ambities van de provincie afgeleide doelen worden leidend hierin, op alle thema’s.

Nu de inwerkingstelling van de omgevingswet opnieuw met een jaar wordt vertraagd, kunnen we de extra gegeven tijd wat VVD betreft heel goed gebruiken om alsnog met de Staten dieper in gesprek te gaan over het concreet vormgeven van dit afwegingskader: daarin moet heel duidelijk worden wanneer de Staten wel zelf aan zet zijn, en wanneer juist niet. Dat is de geest van de nieuwe Omgevingswet, bestuurlijk loslaten waar mogelijk.

Helder overzicht met duidelijke processtappen

De VVD heeft gevraagd om een helder overzicht met te volgen processtappen, waarin besluitvorming over voorliggende Kadernota inclusief een afwegingskader wat ons betreft stap 1 is.

Tevens heeft VVD gevraagd hoe GS de Statenleden meeneemt in het voorstel om voor knellende vraagstukken de huidige omgevingsverordening nu alvast te actualiseren om wel al “in de geest van” de nieuwe omgevingswet te kunnen gaan werken.

Dit oordeelsvorming overleg wordt op woensdag 10 juni vervolgd. Ik nodig u graag uit ook dit overleg weer via Statenlive te volgen.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie