VVD gld Portret edit

VVD alert op effectiviteit nieuwe Omgevingsvisie

Pratende mensen, Lobby, Overleg, praten, tekeningjpg

"De per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet dient 26 wetten te vervangen. Dat is geen geringe ambitie!", aldus VVD Statenlid René Westra. Op 31 januari jl. verzorgde Westra de inbreng van de VVD over de Startnotitie vernieuwing Omgevingsvisie. Na het debat in december 2023 over het Ruimtelijk Voorstel ligt nu het vervolg op tafel. Net als bij de Gezonde Leefomgeving -dat eerder op de dag door Provinciale Staten werd besproken- gaat deze notitie uit van een integrale benadering van een aantal aandachtsgebieden. Dat is mede het gevolg van de nieuwe wetgeving.

De landelijke discussie over de Omgevingswet leidt volgens de VVD tot een tweetal observaties:

 1. Waar ligt de regie?
  Bij de start van de wetgeving, 10 jaar geleden, waren de bestuurlijke opgaven volstrekt anders dan dat die nu zijn. Toen lag de nadruk op de gemeente, nu heeft de provincie een belangrijke rol bij onderwerpen als stikstof, wonen en energietransitie gekregen. Om te komen tot een coherente visie, aanpak en activiteitenpalet is het noodzakelijk dat helder moet zijn waar de regie ligt. In het verlengde van de discussie over de Kadernotitie Gezonde Leefomgeving ziet de VVD graag dat de provincie helder aangeeft waar zij de regie heeft en waar de gemeente. Kan GS toezeggen dat dit in een Statenbrief wordt uitgewerkt?

 2. Digitalisering en de gevolgen voor de provincie
  Er is de afgelopen jaren veel gesproken over de digitalisering en het ontwikkelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de DSO. In de Startnotitie komt dit onderwerp niet aan de orde. Kan GS toezeggen dat dit in de vervolgnotitie wel wordt besproken, en met name wat dit betekent voor de provincie?

Dan de Startnotitie. Ten aanzien van de inhoud van de Startnotitie hebben we in de beeldvorming en oordeelsvorming al veel kunnen bespreken. Dank hiervoor aan de ambtelijke organisatie en de gedeputeerde voor de betrokken gedachtenwisseling.

De VVD wil een drietal punten aan Gedeputeerde Staten (GS) voorhouden:

 1. Coherente indeling gebieden
  Voor de regionale aanpak is het cruciaal dat deze aansluit bij de gebiedsprocessen en beleving van burgers en bedrijven dat zij een regio vormen. Bestuurlijk gecreëerde regio’s zullen veel minder snel leiden tot draagvlak en eigenaarschap voor de opgaven die we van de regio of gebied vragen. Bij Gezonde Leefbaarheid is gevraagd naar de visie van GS op een coherente indeling van gebieden. Kunnen wij ervan uitgaan dat dit aansluit bij de indeling van regio’s?

 2. Helderheid randvoorwaarden en rol provincie
  Met het Ruimtelijk Voorstel hebben we gesproken over de financiële, juridische en bestuurlijke randvoorwaarden om de landelijke en provinciale opgaven waar te kunnen maken. Hierover hebben de Staten een motie aangenomen (23M101). Hetzelfde geldt voor het actief informeren van PS waar door de Omgevingswet een verschuiving van bevoegd gezag heeft plaatsgevonden (23M102). In de Startnotitie wordt nog niet ingegaan op de randvoorwaarden en de versterkte rol van PS. Kan GS toezeggen dat dit wordt verwerkt in de vervolgnotitie?

 3. Betrekken burgers en bedrijven
  Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De VVD ziet dit als een belangrijk instrument om het vertrouwen in de samenleving in het omgevingsbeleid te versterken. Het is opmerkelijk dat in de Startnotitie de positieve ervaringen met het Burgerberaad Klimaat niet terugkomen. Zou de gedeputeerde deze ervaringen kunnen vertalen naar een werkwijze om burgers en bedrijven te betrekken bij het provinciale beleid? We zien graag de reactie van de gedeputeerde tegemoet.

GS geeft aan blij te zijn met de inbreng van de VVD. De gevraagde punten worden toegezegd. Al zal het één gemakkelijker gaan (randvoorwaarden) dan het ander (regio-indeling). De beoogde helderheid over deze punten onderschrijft GS volmondig. 

VVD waakzaam op effectiviteit wet- en regelgeving
Vanuit de VVD blijven we letten op de effectiviteit van wet- en regelgeving (regie!), draagvlak (participatie, herkenbare gebiedsindeling), haalbaarheid (digitalisering, randvoorwaarden) en sturend vermogen (rol van PS). Met de bespreking van de Omgevingsvisie hebben we een stap in de goede richting gezet. De notitie is aangenomen. 

Publicatiedatum: 3 februari 2024