VVD gld Portret edit

Betere duiding 'probleemwolf' belangrijk

Wolf, bron provincie Gelderland

Op woensdag 5 juli stond de wolf weer op de agenda van de Provinciale Staten. VVD Gelderland vindt dat beheer van de wolf noodzakelijk is. Bovendien groeit het aantal wolven en we weten nu niet wat een acceptabel aantal is waarbij mens en dier zonder al te veel problemen naast elkaar kunnen leven.

Betere duiding probleemwolf leidt tot meer juridische mogelijkheden
In het coalitieakkoord hebben we opgenomen een lobby in te zetten om de beschermde status te verlagen, zodat beheersmaatregelen vervolgens mogelijk zijn. Tijdens de beeldvormende vergaderingen een paar weken geleden, werd ons echter duidelijk dat er ook ruimte zit in het beheer van de probleemwolf, als we daarvoor zelf beter beleid opstellen. Als we nog beter vastleggen wat een probleemwolf is, dan kunnen we juridisch mogelijk eerder of meer instrumenten inzetten. Dit is ook onze inbreng geweest op de motie van BBB over de beheermogelijkheden: stel dit beleid op en leg het voor aan Provinciale Staten. De VVD heeft tijdens het spoeddebat in april jl. aangegeven dat juridische houdbaarheid voorop staat. Dat hebben we herhaald tijdens de Provinciale Statenvergadering van 5 juli jl. En natuurlijk begrijpen we dat recht zich ontwikkelt en dat we juist als politiek daarin een rol hebben. Goed om te horen dat Gedeputeerde Staten naar aanleiding van onze vragen stevig inzet op de lobby, zodat de juridische kaders om te handelen op termijn mogelijk verruimd worden en dat de provincie uiteraard handelt binnen de kaders van de wet.

Wetenschappelijk onderzoek naar hybride wolf
Tot slot hebben wij een motie van BBB gesteund voor DNA-onderzoek naar de hybride wolf (een kruising tussen een wolf en een hond). Onderzoek lijkt nu niet compleet. En met de toename van het aantal europese wolven neemt de kans toe op hybridisering van de wolf. Daarom is een stuk extra DNA onderzoek voor de VVD een goede zaak. Want de wetenschappelijke onderbouwing, die vindt de VVD belangrijk.

Wolfwerende rasters te arbeidsintensief
Op 5 juli jl. lagen er ook moties voor om meer subsidie beschikbaar te stellen voor wolfwerende rasters. De VVD ziet echter dat die subsidie-mogelijkheid nu nauwelijks wordt gebruikt. Voor veel schapenhouders is het ondoenlijk al hun terreinen af te rasteren, zo begrepen wij ook van een schapenhouder tijdens de beeldvormende sessie. De rasters vergen een controleronde, elke dag opnieuw. Of het extra verplaatsen van de kudde. Het is te arbeidsintensief. Een motie van D66 die dan ook nog oproept om schadeloosstelling af te bouwen als er geen hekwerk is en geen gebruik is gemaakt van de subsidie, is voor ons het hek van de dam.

Inge klein Gunnewiek, Provinciaal Statenlid VVD Gelderland
inge.kleingunnewiek@psgelderland.nl

Fotobron: provincie Gelderland.

 

 

Publicatiedatum: 5 juli 2023