VVD gld Portret edit

Veiligheid

landbouw snip 2 d 2

Wonen in de buurt van een rivier lijkt in Nederland zo vanzelfsprekend, maar zonder dijken blijft het voor grote delen van ons land niet lang droog.

Omdat delen van ons gebied lager liggen dan het hoge waterpeil van de rivieren, zijn dijken nodig. Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering. Voldoende sterke en hoge dijken zijn van groot belang om veilig te kunnen blijven wonen en werken.

Dijkring 48, een Nederlands-Duitse dijk

Het water houdt zich niet aan (lands)grenzen. Dus de dijken ook niet. Het hele netwerk aan dijken in Nederland is opgedeeld in 95 dijkringen. Dijkring 48 vervult een cruciale rol in de veiligheid van Oost-Nederland. Deze grensoverschrijdende dijk langs de Rijn in Duitsland en de Boven-Rijn en Pannerdensch Kanaal in Nederland is een zogenaamde systeemdijk. Wanneer deze dijk doorbreekt kan dit door een 'domino-effect' rampzalige gevolgen hebben langs de gehele IJsseldelta tot aan Zwolle.

Hoe? Bekijk de video hieronder:

Wij zijn dus afhankelijk van het dijkbeheer bij onze Duitse buren!

Veiligheid heeft prioriteit

Natuurlijk is de VVD fractie van Waterschap Rijn en IJssel voor het inzetten op waterveiligheid. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterking ooit: tot 2028 moeten 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen zijn aangepast. Een in uitvoering groot, maar ook duur traject voor Nederland en ook voor ons waterschap.

De VVD-fractie wil dat er gekeken gaat worden naar alternatieven. Het (klakkeloos) verhogen van de dijken is niet altijd de beste oplossing. Het inrichten van gebieden voor waterberging, al dan niet in combinatie met het verhogen van een dijk, kan ook een goede oplossing zijn. Zelfs het investeren in een Duitse dijk kan een oplossing zijn. Maar alleen als we met minder financiële middelen, een grotere waterveiligheid voor onze inwoners realiseren. Als VVD-fractie staan we in nauw contact met VVD-volksvertegenwoordigers en bewindslieden. Dit maakt het een stuk eenvoudiger om dit onderwerp landelijk onder de aandacht te kunnen brengen zodat wet- en regelgeving kunnen worden aangepast.